امروز دانستن كمك هاي اوليه براي همه افراد الزامي است؛ زيرا هر يك از ما بسته به محل زندگي، محل كار و ديگر نقاطي كه به آنها دسترسي داريم، ممكن است با حوادثي روبرو شويم كه منجر به تهديد حيات شوند؛ پس با آموختن علم كمك هاي اوليه مي توان به عنوان يك امدادگر با حوادث روبرو شد و در برخي بيماري ها تا رسيدن نيروهاي امدادي خدمت رساني كرد.
كمك هاي اوليه مجموعه اقداماتي هستند كه فرد آموزش ديده مي تواند آنها را تا قبل از رسيدن نيروهاي امدادي براي جلوگيري از مرگ يا پيشرفت آسيب وارد شده به مصدوم انجام بدهد.
ارزيابي صحنه
وقتی به محل حادثه اعزام مي شويد، بايد قبل از ورود به صحنه محيط را براي خود و ديگران امن كنيد. اين امن كردن محيط از يك ارزيابي خوب و قوي به دست مي آيد. در حين ارزيابي شما بايد اين موضوع را به خاطر داشته باشيد كه آيا تعداد مصدومان يك نفر يا بيش تر از يك نفر است. خيلي سريع بايد نوع رخداد را مشخص كرده و ارگان هاي مرتبط مانند اورژانس، آتش نشاني و ...را خبر كنيد.حتما به خاطر داشته باشيد مديريت شما بايد به گونه اي باشد كه براي خودتان، حضار و مصدوم امنيت خوبي برقرار كنيد.
ارزيابي مصدوم
واضح است تا ندانيد مشكل مصدوم چيست ، نمي توانيد به او كمك كنيد. يك ارزيابي جامع و كامل سنگ بناي كار شماست. اين ارزيــــابي با اطلاعات خوب و حفظ خونسردي به دست مي آيد. اولين قدم شما اين است كه با يك تصوير كلي از مصدوم و شواهد اطراف تا حدود زيادي نوع مشكل را پيش بيني كنيد. با اين تصوير مي توانيد موارد آسيب، سن، جنس و حدود وزن مصدوم را به دست آوريد.
در ارزيابي اوليه مصدوم اين موارد لازمند:
(راه هوايي) Air Way
(تنفس) Breathing
)گردش خون) Circulation
هر موقع با مصدومي مواجه شديد ابتدا اور اصدا بزنيد و اگر هوشيار نبود مانور ABCرا اجرا كنيد.
اول راه هوايي( A):اگر مصدوم به شما پاسخ مي دهد، يعني راه هوايي او باز است؛ ولي اگر مصدوم بي هوش باشد و پاسخ ندهد، ممكن است،راه هوايي او بسته شود و قطع تنفسي اتفاق بيفتد كه اين امر تهديد كننده جان مصدوم است.براي اينكه راه هوايي را بازكنيد لازم است يك دستتان را روي پيشاني مصدوم بگذاريد و انگشتان دست ديگر را روي چانه قرار دهيد. حال چانه را بالا بكشيد و پيشاني را به سمت عقب فشار دهيد تا سر مصدوم به عقب خم شود، سپس دهان را باز كنيد.

 

 

 

دوم تنفس (B): براي اينكه متوجه شويد مصدوم شمــا نفس مي كشد يا نه، گوش و گونه خود را سمت دهان و بيني او ببريد و هم زمان از گوشه چشم به قفسه سينه و شكم او نگاه كنيد تا اگر رفت و آمدي از هوا وجود دارد، آن را مشاهده و حس كنيد.
سوم گردش خون(C):براي بررسي گردش خون مصدوم از لمس نبض گردني (دو انگشت اشاره و كناري آن را روي حنجره گذاشته و بچرخانيد در حفره گردن) مي توانيد از كاركرد قلب مطمئن شويد. همچنين اگر مهارت در پيدا كردن نبض گردني نداريد ، از نبض مچ دست (انتهاي قاعده شست دست روي استخوان ساعد زند زبرين) استفاده كنيد.

 

 


فراموش نكنيد براي بررسي مانور ABC زمان زيادي را تلف نكنيد. شما با مهارت بالا مي توانيد اين مانور را كمتر از 15 ثانيه مورد ارزيابي قرار دهيد.
منبع : بیتوته /به کوشش:دکتر فرهود صدرالسادات