فرزندان من سلام ، سلامي که از آن عشق بهاري ، عشقي پاک و عميق مي تراود. سلام به شما خوانندگان فهيم که اصلي ترين ياوران ما در ستاره دانايي هستند.يک تبريک صميمانه به همه شما عزيزان که تاکنون با ما همراستا و هم انديشه بوده ايد.
چه بهانه اي زيباتر از بهار براي نوشتن
چه حال و هوايي دل انگيز تر از بهار براي عاشقي کردن
با رسيدن بهار، طبيعت رداي سبز برتن مي کند. چکاوک ها سرودهاي فرح بخش و تازه سر مي دهند و انسان ها را به مهرورزي و گره گشايي فرا مي خوانند. شکوفه کردن درختان، باران هاي ريز، رنگين کمـــان هاي خيره کننده همه و همه گوشه اي از زيبايي هاي بهار هستند .بهار پيام آور عشق و رويش است و موسم سرور و آشتي. به همين خاطر است که با آمدنش دل ها سرشار از سرورشده و جان ها معرفت مي يابد.
زمين در بهار زنده مي شود. بهار يکي از باشکوه ترين جلوه هاي خداوند در جهان هستي است اين بار مي خواهم چند بيتي ازشعر سعدي شيراز را مرور کنيم.
بامدادي كه تفاوت نكند ليل و نهار
خوش بود دامن صحرا و تماشاي بهار
صوفي از صومعه گو خيمه بزن بر گلزار
كه نه وقت است كه در خانه بخفتي بي كار
بلبلان وقت گل آمد كه بنالند از شوق
نه كم از بلبل مستي، تو بنال اي هوشيار
آفرينش همه تنبيه خداوند دل است
دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار
اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود
هر كه در فكرت نكند نقش بود بر ديوار

كوه و دريا و درختان همه در تسبيحند
نه همه مستمعي فهم كنند اين اسرار
خبرت هست كه مرغان سحر مي گويند
آخر اي خفته سر از خواب جهالت بردار
هر كه امروز نبيند اثر قدرت او
غالب آن است كه فرداش نبيند ديدار
تا كي آخر بنفشه سر غفلت در پيش
حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس بيدار
كه تواند كه دهد ميوه الوان از چوب؟
يا كه داند كه بر آرد گل صد برگ از خار؟
وقت آن است كه داماد گل از حجله غيب
به در آيد كه درختان همه كردند نثار
آدمي زاده اگر در طرب آيد نه عجب
سرو در باغ به رقص آمده و بيد و چنار
باش تا غنچه سيراب دهن باز كند
بامدادان چو سر نافه آهوي تتار
مژدگاني كه گل از غنچه برون مي آيد
صد هزار اقچه بريزند درختان بهار
باد گيسوي درختان چمن شانه كند
بوي نسرين و قرنفل بدمد در اقطار
ژاله بر لاله فرود آمده نزديك سحر
راست چون عارض گلبوي عرق كرده يار
باد بوي سمن آورد و گل و نرگس و بيد
در دكان به چه رونق بگشايد عطار؟
خيري و خطمي و نيلوفر و بستان افروز
نقش هايي كه در او خيره بماند ابصار
ارغوان ريخته بر دكه خضراء چمن
همچنان است كه بر تخته ديبا دينار
اين هنوز اول آزار جهان افروز است
باش تا خيمه زند دولت نيسان و ايار
شاخ ها دختر دوشيزه باغند هنوز
باش تا حامله گردند به الوان ثمار
عقل حيران شود از خوشه زرين عنب
فهم عاجز شود از حقه ياقوت انار
بندهاي رطب از نخل فرو آويزند
نخلبندان قضا و قدر شيرين كار
تا نه تاريك بود سايه انبوه درخت
زير هر برگ چراغي بنهند از گلنار
سيب را هر طرفي داده طبيعت رنگي
هم بر آن گونه كه گلگونه كند روي نگار
شكل امروز تو گويي كه ز شيريني و لطف
كوزه اي چند نبات است معلق بر بار
هيچ در به نتوان گفت چو گفتي كه به است
به از اين فضل و كمالش نتوان كرد اظهار
آب در پاي ترنج و به و بادام روان
همچو در زير درختان بهشتي انهار
گو نظر باز كن و خلقت نارنج ببين
اين كه باور نكني في الشجرالاخضر نار
پاك و بي عيب خدايي كه به تقدير عزيز
ماه و خورشيد مسخر كند و ليل و نهار
پادشاهي نه به دستور كند يا گنجور
نقشبندي نه به شنگرف كند يا زنگار
چشمه از سنگ برون آرد و باران از ميغ
انگبين از مگس نحل و دُر از دريابار
نيك بسيار بگفتيم در اين باب سخن
و اندكي بيش نگفتيم هنوز از بسيار
درشروع سال 96 در فصل رويش و زايش تلاش مي کنيم تا با فکر و انديشه اي نو آغاز کنيم سال جديد را سالي که در گروه صنعتي پارت لاستيک سال توسعه محصول و نهادينه شدن کيفيت نامگذاري شده است.
در شروع سال جديد تغيير را با انگيزه و عشق آغاز کنيم . انگيزه شما را راه مي اندازد ولي انضباط باعث مي شود که شما را در راه رشد و ترقي نگه دارد .انگيزه باعث مي شود شروع کنيد و راه بيافتيد ولي اگر مي خواهيد به هدف برسيد شما به چيزي بيش از انگيزه احتياج داريد . زندگي شما زماني بهتر مي شود که فقط در شروع خوب نباشيد بلکه ثبات قدم خوبي هم داشته باشيد . اين رويه باعث مي شود در کورس رقابت باقي بمانيد حتي با مشکلات زياد .براي رسيدن به ثبات قدم با نگرش مثبت ذهني به دنبال هدفتان برويد و دست از تلاش برنداريد.
بياييد عاشقانه به سمت تحقق آرمان هايمان گام برداريم و فراموش نکنيم ما متفاوتيم.
ایرج یزدان بخش/مدیرعالی گروه صنعتی پارت لاستیک
.