درودي نيلوفري ،سلامي بهاري ، تبريکي پيشاپيش به همه دوستان، خوانندگان ستاره دانايي به مناسبت نزديک شدن به بهار 96 .
و بر آمد بهاري ديگر مست و زيبا و فريبا، چون دوست
سبدي پيدا کن، پر کن از سوسن و سنبل که نکوست
همره باد بهاري بفرست: پيک نوروزي و شادي بر دوست!
بهار زيباترين تجلي خداوند براي اثبات لزوم تغيير است و نوروز از آن جهت نزد ايرانيان محترم و عزيز است که آغازي و شروعي مجدد است .
آيد بهارو پيرهن بيشه نو شود
نوتر برآورد گل اگر ريشه نو شود
زيبااست روي کاکل سبزت کلاه نو
زيباتر آن که در سرت انديشه نو شود
نوروز گاه نوشدن عالم و آدم باهم است روزگارسالي يک بار اجازه دارد نو شود. بدي هايش را به دور بريزد و تازگي و نشاط را دوباره بيازمايد اين عادت مالوف طبيعت است که در آغاز هر سال دوباره از نو شروع مي کند. بدي ها و کژي ها دور ريخته مي شود و فرصتي براي هوا خوردن روح پاک و فطرت زلال حقيقت فراهم مي شود.
هميشه بايد انديشه هاي نو داشت و با تجربه هاي ديروز فردا را روشن تر و بااميدترساخت.عشق را جايگزين کينه ها و دوستي ها را عوض دشمني ها گذاشت.
بهار دوست داشتني است و راز اين همه دوست داشتن بهار گشاده دست بودن و سخاوت آن است.بهار سبز است و سرشار از زندگي و دوست دارد همه را در اين سبزي وشادي و زندگي سهيم سازد.

ما براي داشتن يک ذهن قدرتمند بايد افکار مثبت را در آن بپرورانيم .ما براي از بين بردن منفي نگري بايد بدانيم انتخابي است که به دست خود ما صورت مي گيرد پس اين خود ما هستيم که اجازه ورود افکار منفي را به ذهنمان مي دهد و آن را مي پروراند . براي تبديل شدن به يک فرد خوش بين بايد تمام واژه ها و جملات منفي را به واژه ها و جملات مثبت تبديل کنيم مهاتما گاندي هيچ وقت نمي گفت مرگ بر قوانين انگليس بلکه مي گفت درود بر آزادي هندوستان .
اميدوارم در اين سال جديد به اين باور برسيد که خوش بين بودن انتخابي است به دست خود فرد و با اين فکر ذهن خود را به سوي مثبت بودن مي کشانيد و مطمئناً اتفاقات خوبي هم در انتظارتان خواهد بود.
اميدوارم به فکر تعالي و ترقي باشيد و براي ســــال نو انديشه هاي نو داشته باشید! در اين هنگامه شاد که عالم پير به يک باره قصد برنايي و جواني نموده و زردي ها و سردي ها را با جوانه ها و شکوفه ها عوض کرده است شما هم نوشدن را با تمام وجود پذيرا باشيد و بخواهيد در سـال پيش رو موفق تر از قبل باشيد .
بهاري بودن سخت نیست اگربخواهيم.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه های شسته، باران خورده، پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس، رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار
خوش به حال چشمه ها و دشتها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها
خوش به حال غنچه های نیمه باز
خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز
خوش به حال جام لبریز از شراب
خوش به حال آفتاب
ای دل من گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمیپوشی به کام
باده رنگین نمی بینی به جام
نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می باید تهی است
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ
ایرج یزدان بخش/مدیرعالی گروه