1- وقتي نمی بخشيد زندگيتان را نابودمیکنيد.نبايد زندگي را خيلي جدي بگيريد. خيلي وقتها ديگران ناراحتتان میکنند و خيلي وقتها هم شما ديگران را ناراحت میکنيد. کينه به دل گرفتن و عصباني بودن کورتان میکند ونمیگذارد چيزهايي که واقعاً در زندگي مهم هستند را ببينيد.

 

2- وقتي به کاري که دوست نداريد ادامه میدهيد زندگيتان را نابود میکنيد.گاهي اوقات به اين دليل در کاري میمانيد که میخواهيد آخر هر ماه درآمدي داشته باشيد. اما چرا بايد خوشبختی تان را به خطر بيندازيد و به جاي اينکه نگرانحال باشيد به آينده فکرکنيد؟

3- وقتي اينکه ديگران چه فکر میکنند برايتان مهم است زندگيتان را نابود میکنيد.مطمئناً نمیتوانيد همه آدمها را راضي نگه داريد. اينکه حــرف و فکر ديگران برايتان مهم باشد فقط خالی تان میکند چون آنها هميشه نااميدتان میکنند.

4- وقتي وقتتان را تلف میکنيد زندگيتان را نابودمیکنيد.سعي نکنيد منتظر بنشينيد تا همه چيز در شرايط عالي قرار گيرد تا وارد عمل شويد. بلند شويد و هر کاري که براي عالي کردن زندگيتان لازم است را انجام دهيد.

5- وقتي از خودتان مراقبت نمیکنيد زندگيتان را نابود میکنيد.

بدن شما وسیله رفتن به سمت موفقيت است. درست رفتار کردن با بدنتان، خوب غذا خوردن و داشتن سبک زندگي سالم نه تنها سلامت شما را در آينده تضمين میکند بلکهاعتماد به  نفستان را هم بالاتر میبرد.

6- وقتي از همه چيز شکايت میکنيد زندگيتان را نابود میکنيد.

زندگي کردن با شکايت شما را به هيچ کجا نمیرساند فقط نااميد، خسته و عصبانيتان میکند. بايد انرژي که صرف شکايت کردن میکنيد را براي چيزي ارزشمند نگه داريد.

 

7- وقتي با پشيماني و افسوس زندگي میکنيد زندگيتان را نابود میکنيد.گذشته قابل تغيير نيست از آن درس بگيريد و بعد بگذريد. زندگي کردن با افسوس و پشيماني فقط انرژي مثبتتان را گرفته و باعث میشود امکانات ديگري که پيش رويتان قرار گرفته را نبينيد.

 

8- وقتي شريک نادرستي براي زندگيتان انتخاب میکنيد.

 زندگيتان را نابود میکنيد.هیچچيز مخربتر از زندگي کردن با کسي کهتحسین تان نمیکند و موجب خوشحالی تان نيست، نخواهد بود.

 

9- وقتي خودتان را با ديگران مقايسه میکنيد زندگيتان را نابود میکنيد.هيچ چيز بدتر و نااميدکنندهتر از اين نيست که بخواهيد مدام خودتان را با ديگران مقايسه کنيد. همه ما آدمهاي خاصي هستيم چرا بايد خودمان را با کساني مقايسه کنيم که جاي ما نيستند؟

10- وقتي فکر میکنيد پول برايتان خوشبختي میآورد زندگيتان را نابود میکنيد.پول برايتان آزادي میآورد اما چيزهاي سادهاي در زندگي هستند که شادتان میکنند و به هيچ پولي هم نياز ندارند.اينکه همه توجه زندگيتان را صرف ثروت کنيد خستهتان میکند.

 

11- وقتي شکرگزار و قدرشناس نيستيد زندگيتان را نابود میکنيد.شکرگزاري يعني قدر چيزهايي که داريد را بدانيد. اگر براي داشتههايتان شکرگزار باشيد به آرامش دروني خواهيد رسيد.

12- وقتي در روابط اشتباه میمانيد زندگيتان را نابود میکنيد.

داشتن دوستهاي بد واقعاً بد است اما بودن در رابطه با دوستاني که ارزشفردي شما را پايين میآورند نابودتان خواهد کرد.

13- وقتي بدبين ومنفیگرا هستيد زندگيتان را نابود میکنيد.

بايد هميشه خوشبين باشيد که اوضاع بهتر میشود.نمیتوانيد هميشه منفي فکر کنيد و هر اتفاق خوبي هم که برايتان میافتد را هم محکوم کنيد.

 

۱۴- وقتي با يک دروغ زندگي میکنيد زندگيتان را نابود میکنيد.

خیلیها زندگي را پيش میبرند که متعلق به آنها نيست. آنها مدام تظاهر میکنند و زندگي دروغي دارند. بايد درمورد آنکه واقعاً هستيد صادق باشيد و طبق همان زندگي کنيد.

 

۱۵- وقتي درمورد همه چيز نگرانيد زندگيتان را نابود میکنيد.

کمي وقت بگذاريد و به چيزهاي خوبي که در زندگيتان داريد فکر کنيد و شکرگزار باشيد. بااينکه زندگي هيچوقت عالي و کامل نيست اما مطمئناً چيزهاي خوبي برايتان دارد. پس قدر اين چيزها را بدانيد و سعي کنيد ديگر نگران چيزهايي که اهميتي در کل زندگيتان ندارند، نباشيد.

منبع:جام جم آنلاین/ به کوشش: علی پرهیز/شرکت پویاگستر