مي توان گفت که اينستاگرام يکي از بهترين و برترين برنامهها براي به اشتراک گذاري تصاوير است. اين برنامه تا بهحال تغييرات بسياري به خود ديده و يکي از جديدترینهاي آن، اضافه شدن ويديو کلیپبه اينستاگرام است.از آنجا که روزبهروز برتعداد کاربران آن افزوده می شود، تطبيق با اين تغييرات کمي دشوار و زمانبر خواهد بود. پس از خواندن اين مقاله، به يکي از حرفه اي ترینها در اينستاگرام تبديل شويد.

۱- خودتان رابهقابليت ويرايش در اينستاگرام محدود نکنيد.
تغييرات زيادي را با استفاده از ويرايشگر داخلي اينستاگراممی توانيد بهتصاوير خود اعمال نماييد اما نرم افزارهاي زيادي براي ويراش تصاوير وجود دارد که می تواند تصاوير شما را پيش از اشتراکگذاري با ديگران، ويرايش نمايد. فيلترها و افکت ها تنها يک شروع هستند؛ تصاوير خودتان را به اصول اوليه محدود نکنيد. براي ويرايش تصاوير خود می توانيد از برنامههاي جانبي نظير Brushstroke و يا برنامههاي بسيار حرفه اي مانند فتوشاپ، استفاده نماييد. حتي می توانيد با برنامههايي نظير Over به تصاوير خود عکس اضافه کنيد.
2- حسابهاي خود را بهکاربران، معرفي نماييد.
شبکه های اجتماعي، دروازه اي براي اجتماعی تر شدن شما هستند. بنابراين بايد کاري کنيد که در اين جامعه مجازي، ديده شويد! علاوه بر دقتي که براي آپلود هر تصوير بهخرجمی دهيد، لازم است اطمينان حاصل شود که تصوير پروفايل شما، بتواند شما رابهجامعه مجازي معرفي نمايد و دربرگيرنده تمامي حسابهاي اجتماعي ديگر شما باشد. درباره خودتان بهديگران، بگوييد. براي مثال، در مورد خود و کارهايي که انجاممی دهيد با ديگران، صادق باشيد.بهعلاوه، مطمئن شويد که در اينستاگرام، راهي را براي دسترسي مخاطبینتان بهديگر حسابهاي اجتماعي و يا وبلاگ خود قرار داده ايد.
3- تصاوير خود را با اندازه اصلي، ذخيره کنيد.
اينستاگرام، مکان بسيار مناسبي براي بهاشتراکگذاري تصاوير شما است اما همچنين جايي خواهد بود که تصاوير چاپشده را بهمرگ می کشاند! ذخيرهکردن تصاوير با سايز اصلي در گوشيهاي هوشمند، يکي از دغدغههايي است که کاربران اينستاگرام با آن مواجه هستند. بسياري، مايل هستند تا تصاوير گرفتهشده بدون فشردهسازي و تغيير وضوح در گوشیهوشمند آنها ذخيره شود. خوشبختانه، اين امر بسيار آسان است. در سیستمعامل اندرويد، تصاوير شما در يک پوشه خاص در فولدر اينستاگرام بهصورت خودکار ذخيره مي شود. کاربران سيستم IOS نياز دارند براي فعالکردن اين قابليت، تيک مربوطبهگزينه 'Save Original Photos' را در بخش “تنظيمات” بزنند. تصاوير باحداکثر رزولوشن ۲۰۴۸ در ۲۰۴۸ پيکسل ذخيره خواهد شد.
۴- عکسهاي خود را مکانگذاري نماييد.
مکانگذاري تصاوير، چيز چندان جديدي نيست اما تنها تعداد کــــــمی می توانند از قابليتهاي اين ويژگي استفاده نمايند. هربار که شما عکسي را خود در اينستاگرام آپلــــود می کنيد، می توانيد آنرا مکانگذاري کنيد تا بعداً ، بتوانيدبهعکسهاي خود براساس مکاني که آنها را بهثبت رساندهايد، دسترسي داشته باشيد. هنگاميکه تصاوير خود را مکانگذاري می کنيد، مشاهده تصاوير شما برروي نقشه، راه بسيار خوبي است تا ماجراهايتان را در حين سفر نشان دهد. باا ینحال، بسياري ترجيحمی دهندبهدليل حفظ حريم خصوصي خود از بهکاربردن اين قابليت، خودداري نمايند. باا ینحال، استفاده از اين قابليتبهمنظور مکانگذاري تصاوير، يک راهبسيار مناسب براي داشتن تجربهاي بهتر در اينستاگرام است.
5-مخفیکردن تصاويرتگشده
تصاويري که شما در آن تگ می شويد، در بخش «Photos of You» صفحه پروفايلتان قابل مشاهدهاند. البته اگر رفتارهاي غيراخلاقي يا شرمآوري در اين تصاوير داشتهايد و مايل نيستيد که کسي آنها را ببيند، بايد آنها را مخفي کنيد. براي انجام اين ترفند، طبق مراحل زير عمل نماييد:
1.برروي عکس مدنظر خود در بخش «Photos of You» ضربه بزنيد.
2.حال از منوي باز شده، گزينه Hide From My Profile را انتخاب کنيد.
البته اگر مايل هستيد که علاوهبرآن، از تصاوير Untag هم شويد بهتر است پس از مراجعه به گزينه More Options، عبارت Remove Me From Photo را لمس نماييد.
۶- از هشتگ(#) درست استفاده کنيد.
اگر شمابهدنبال اين هستيد که تعداد طرفدران خود را افزايش دهيد، يک راهکليدي استفاده درست از هشتگ(#) است تا مردم، از تصاوير شما مطلع شوند.بههمين دليل توصيه می شود که برروي کاربرد هشتگ و نحوه استفاده از آن مسلط باشيد. تصاوير خود را با هشتگهاي بیخود يا با تعداد زيادي هشتگ، ارسال نکنيد چراکه احتمالا مخاطبين خود را ناراحت خواهيد کرد و همچنين، پستهاي شمـــــا اسپم تلقي می شود. استفاده از هشتگ در تصاوير، ابتدا انگيزه شما را از آپلود تصوير مشخصمی کند و درنهايت، باعث ديدهشدن شما در هنگامجستجوخواهد شد. البته استفاده از هشتگهاي پرکاربرد و عمومي کار چندان درستي نيست؛ زيرا باعثمی شود تا تصوير شما در نتايج جستجو نشانداده نشود. اين بدين معني است که بهدليل استفاده زياد از برخي هشتگها نظير Car# و BMW#، تصاوير شما در ليست جديدترين تصاوير ارسالشده با اين هشتگ قرار نگرفته وبه صفحههاي بعد که غالباً کاربران از آن بازديدنمیکنند، انتقال يابد.
۷- در پروژههاي اينستاگرام، مشارکت داشته باشيد.
بهترين راه براي مورد توجهقرارگرفتن در اينستاگرام، آن است که توسط خود اينستاگرام بهکاربران پيشنهاد شويد. در حالحاضر، متاسفانه هیچراهحلي براي افزايش سرعت اینکار وجود ندارد و تنها، می بايست در پروژههاي اينستاگرام بهصورت منظم بهمنظور افزايش بازديد عمومي و Follwerهاي خود شرکت نماييد. اينستاگرام شامل موضوعهاي مختلفي براي عکاسي است و در آخر هفته نيز، بهترين عکس در معرض ديد ميليونها طرفدار اين سرويس قرار خواهد گرفت. براي مشاهده سوژه عکاسي در آخرهفته، تنها کافي است به وبلاگ رسمي اينستاگرام مراجعه کرده و سپس، عکس مدنظر خود را با هشتگ(#) ارسال نماييد.
۸- دسترسي بهعکسهاي خود را محدود کنيد.
شايد اصلا مايل نباشيد آنچه را که در اينستاگرام پست می کنيد براي تمام افــــــرادي که از صفحه شما بازديدمی نمايند، قابل مشاهده باشد. براي همين، امکان دارد که بخواهيد تصاوير و سلفیهاي خود را تنها با تعداد محدودي، شريک شويد. يک راهحل آسان براي اينکار وجود دارد و آن، تغييردادن حالت تغییر دادن حالتحساب کاربري خود به “Private” است. براي انجام آن، بهتنظيمات وارد شده و سپس «Private Account» را فعال نماييد. حال، تنها دوستان شما می توانند از گالري تصاوير شما ديدن نمايند و ديگر افراد تنها در صورتیحق چنين کاري را دارند که Follower شما شده باشند.
۹- از يک نوجوان ۱۶ ساله ياد بگيريد!
هر نوجوان ۱۶ ساله اي نمی تواند بهسرعت در اينستاگرام محبوب شود اما اين بچه ۱۶ ساله، پسر خداي فوتبال و ستاره قديمي يعني ديويد بکام است؛ بله، منظورمان بروکلين بکهام است. نوجواني که بيش از ۴.۵ ميليون Follower دارد و اين خود، براي يادگرفتن از يک پسربچه ۱۶ ساله بهتنهايي کافي است. اما براي چه بچه ديويد بکهام معروف شده است؟ شايد آشنايي بروکلين بکهام با قوانين اينستاگرام بهترين پاسخ باشد. بههمين دليل اگر مايل هستيد که همانند بروکلين بکهام معروف شويد، توصيه می کنيم که صفحه اينستاگرام خود را با سلفیهاي بيشمار از خود شلوغ نکنيد زيرا اينکار بهمنزله اسپم براي طرفداران شما تلقي خواهد شد. همچنين، در استفاده از فيلترها متعادل باشيد و در آخر، بهتر است که از مردم نخواهيد تا شما را Follow نمايند. کار بسيار زشتي است!
۱۰- تصاوير خودتان را در ديگرشبکههاي اجتماعي، بهاشتراک بگذاريد.
با بيش از ۴۰۰ ميليون کاربر، دنياي مجازي اينستاگرام بسيار بزرگ ديده خواهد شد. باا ینحال، اين بدين معني نيست که تمامي کاربران بهتصاوير شما نگاه می کنند بلکه اين تعداد زياد، از محتواي زيادي حکايت دارد که در اين شبکهمجازي نقش بسته است. باا ین حال بهمنظور افزايش بازديد پستهاي خود، می توانيد تصاوير تازهاي را که در اينستاگرام قرار می دهيد بهحسابهایکاربري گستردهتر خود متصل نماييد. تنها کافي است در تنظيمات، قابليتي را که می تواند تصاوير شما را در ديگر شبکههاي اجتماعي شما نظير توئيتر و Tumblr بهاشتراک بگذارد، فعال نماييد.
منبع:سایت چرخان/ به کوشش:وحید فرهمند صدر/شرکت عایق خودرو توس