روان پزشکان مي گويند که بزرگ ترين نياز بشر امروز نياز به مهر و محبت است و هيچ انساني بدون آن نمي تواند سر کند.اگر انسان به زندگي خالي ازمهرو عشق ادامه دهد مي پوسد و تبـــــاه مي شود. محبت مهم ترين و عظيم ترين قدرت روي زمين است. شنيدن درباره قدرت عشق تازگي ندارد . تمامي جهان کائنات و اشرف مخلوقات، بر مبناي عشق و محبت آفريده شده است.
مدير عالي گروه در اوايل مرداد ماه امسال تصميم گرفتند با واحدهای مختلف گروه ديداری در باغ محمد آباد داشته باشند دهم مرداد ماه ايشان ميزبان تعدادي از پرسنل اداري گروه صنعتي پارت لاستيک شدند تا همراه با هم صبحانه را صرف نمايند صبحانه ای از جنس مهربانی.
همکاران اداري هر شرکت در حالی که برق خوشحالي وشــــوق ديدار پدر در چشمانشان دیده می شد گروه گروه وارد باغ شدند. بعد از سلام واحوالپرسي در هر گوشه سالن که نگاه مي کردي گروه های چند نفره باهم در حال صحبت بودند. جلسه با ورود بابا ايرج شروع شد. پس ازپذيرايي و صرف صبحانه پدر از رموز ماندگاري پرسنل در يک محيط صنعتي و نقش واحد اداري دراين خصوص صحبت کردند . اين که چطور يک مدير اداري مي تواند رضايتمندي پرسنل را مورد ارزيابي قراردهد . چطور مي توان با مطالعه از شرکت هاي موفق الگو برداري کرد و... سخنان آقاي يزدان بخش که به انتها رسيد آقای مهندس سهيل به موضوع راندمان و بهره وري پرداختند و اين که چطور واحدهاي اداري مي توانند نقش عمده اي در اين مسئله داشته باشند.
با آرزوي موفقيت و بهروزي براي تک تک شرکت کنندگان در اين جلسه.
به قلم:آتنا طوسیان