ساختمان خالي از سکنه اي را در کناريک خيابان پررفت و آمد در حـــــالي که شيشه يکي از پنجره هايش شکسته است تصور کنيد. مشاهده هاي علمي نشان مي دهد که اگر پنجره شکسته ظرف مدت کوتاهي تعمير نشود عابران اين پيام را از ساختمان مي گيرند که کسي نگران ساختمان نيست و نظارتي وجود ندارد. پس شيطنت شروع مي شود و پنجره هاي سالم ساختمان مورد هدف قرار مي گيرند و ساختمان تغيير شکـل مي دهد و البته ادامه اين رونـــــد مي تواند منجر به ورود ميهمانان ناخوانده به ساختمان بي صاحب شده و آثارش از سطح به عمق نفوذ کند. اتفاقي که در اشکال مختلف شاهد آن بوده ايم. توصيف فوق خلاصه اي است از يک نظريه جرم شناسي به نـام « پنجره شکسته» نظريه اي که در دهه هشتاد و نود ميلادي به کمک شهردار نيويورک آمد تا جرم خيزترين مترو جهان را که شهر زيرزميني خلافکاران و اشرار به حساب مي آمد سروسامان بدهد. شهرداري نيويوريک ، در اولين اقدام خود به بازسازي واگن هاي مترو پرداخت و دستور داد تا واگن هايي که طي روز با اسپري رنگ، نوشتن يادگاري و ... آسيب مي بينند شبانه از خط خارج شوند و تا صبح روز بعد رنگ آميزي و تعمير شده به خط برگردند.
در واقع همه اين کارها، يک پيغام داشت؛ حواسمان به همه چيز هست و هيچ خــــلافي را تحمل نمي کنيم و اين چنين بود که مترو ناامن نيويورک تبديل به يکي از امن ترين متروهاي جهان شد.
پنجره شکسته در تجارت
تئوري پنجره شکسته علاوه بر زندگي شخصي و تربيت کودک و... در تجارت و کسب و کار نيز کارايي دارد . ناديده گرفتن تاخيرهاي يک کارمند ا زسوي مديرش ، مي تواند منجر به گسترش فرهنگي نادرست و توقعاتي نابجا در کل سازمان شود که کيفيت کار سازمان و نحوه تعامل کارمندان با مشتريان را تحت تاثير قرار دهد. در شکلي افراطي، رستوراني را تصور کنيد که مديرش گارسون ها را زير ذره بين قرار مي دهدولی نظارت دقيقي روي جزييات نيست و معلوم نيست در آشپزخانه چه مي گذرد و از سوي ديگر آشپز و خدمه اين پيغام را مي گيرند که خيلي هم لازم نيست تلاش کنند و بهترين باشند، پس آهسته آهسته، آشپزخانه و کيفيت غذا تبديل به هماني مي شود که مشتريان تصورش را مي کنند. فاجعه، پنجره هاي تجارت خود را بيابيد و شکسته ها را تعمير کنيد و مطمئن باشيد اوضاع بهتر خواهد شد.
منبع:همشهری آنلاین / به کوشش:بهداد محمدی