سلام ، سلامي به گرمي خورشيد تابستان ، سلام به همه شما همراهان و علاقه مندان ستاره دانايي. آرزو دارم هرکجا که هستيد قبراق و پر انرژي به دنبال خلق ارزش هاي انساني خود باشيد.
ذهن ما باغچه است
گل در آن بايد کاشت،
ورنَکاري گل من ، علف هرز در آن مي رويد
زحمت کاشتن يک گل سرخ
کمتر از زحمت برداشتن هرزگي آن علف است
گل بکاريم بيا، تا مجال علف هرزفراهم نشود
بي گل آرايي ذهن، نازنين ، هرگز آدم، آدم نشود.
چند روز پيش چشمم به يکي از اسباب بازي ها به نام دارت افتاد.
بزرگ تر ها معمولاً اسباب بازي هاي خوب را دو منظــــوره مي خرند هم براي استفاده خودشان هم براي استفاده فرزندانشان . به دارت و سيبل (صفحه امتياز ) مقابلش چشمم افتاد در ذهنم اين مطلب نقش بست که بازي دارت هم مثل زندگي کردن قوانيني دارد.
شنيده ايد که زندگي شبيه بازي است، بازي بودن زندگي از يک طرف و دارت و سیبل آن باعث نوشتن اين مطلب شد .عزيزانم يادمان باشد در زندگي دارت هاي ما محدود است ، يادمان باشد ما 4 تا بيشتر دارت نداريم و بايد کاملا دقت کنيم تا اشتباه نزنيم.دارت ها مي تواند نماد کارهايي باشد که هر روز بايد انجام دهيم فقط تعداد محدودي از کارها را مي توانيم انجام دهيم پس سنجيده عمل کنيم.
معمولا بعد از هر پرتاب امتيازما ن را مي بينيم، لذت بازي در اين است که پاداش فوري دارد در زندگي هم به همين صورت است بايد مدام به خودمان اميدواري بدهيم و جبران کارها را ساده فرض کنيم ، نه اين که از کاهي کوهي بسازيم.
روش هاي زيادي براي پرتاب دارت هست مهم به هدف خوردن آن است. در زندگي هم بايد کارهاي مان را به سبکي انجام دهيم که بيشترين امتياز را براي مان داشته باشد . نظرات ديگران مهم نيست مهم آوردن امتياز کافي است.
در بازي دارت فاصله ما از صفحه هدف يا امتياز نه بايد زياد دور باشد نه زياد نزديک.اگر بيش از حد به صفحه نزديک باشيم ديگر بازي معنايي نخواهد داشت يا به عبارتی هدف هاي ما نه بايد آن قدر نزديک باشد که با يک خيز به آن برسيم نه آن قدر دور که با هزار خيز به آن ها نرسيم البته اين موضوع با فکر هاي بلند پروازانه مخالفتي ندارد.
قانون ديگر دارت اين است که دارت ها بايد از طرف تيزشان پـرتاپ شده و در يک جهت واحد حرکت کنند در خصوص مشابه سازي اين قانون در زندگي سرعت عمل کارهاي ماست . در بازي دارت سرعت و کيفيت دو عامل موفقيت ماست . کارهاي ما هم بايد با سرعت و کيفيت همراه شوند تا به هدف برسيم و امتياز لازم را بياوريم.
اکنون که 4 ماه ازابتداي سال مي گذرد اگر در بازي دارت زندگي موفق باشيم يک برنده واقعي هستيم وتقريبا همه دارت هايمان را به هدف زده ايم. فکر مي کنيد بعد از اين مدت آيا بازي لذتي دارد؟ حتما ندارد.
زماني بازي لذت بخش مي شود که حريف هايمان را قدرتمند تر کنيم و در واقع صفحه هدفمان را دورتر ببريم و نوع پرتاب ها را سرعتي تر کنيم تا نيـــــاز به مهارت بيشتري داشته باشد . بازي هاي سخت تر باعث مي شود که ما پيشرفت بيشتري داشته باشيم.
لذت بازي زندگي به غير قابل پيش بيني بودن آن است و اين که در هر بازی همه موجوديت و توان مان را به مبارزه مي طلبد، مثل کوهنوردي که پس از فتح يک قله کــــوتاه تر به قله بلندتر مي رود و وقتي بلندترين را فتح کرد به سخت ترين قلـــــــــه مي انديشد. به اميد آن روز
و در آخر هم با شعري ازشاعر توانا و خوش ذوق سخن را به انتها مي برم
زير باران بيا قدم بزنيم
حرف نشنيده اي به هم بزنيم
نوبگوييم و نو بينديشيم
عادت كهنه را به هم بزنيم
و ز باران كمي بياموزيم
كه بباريم و حرف كم بزنيم
كم بباريم اگر، ولي همه جا
عالمي را به چهره، نم بزنيم
چتر را تا کنیم و خیس شویم
لحظه ای پشت پا به غم بزنیم
سخن از عشق، خود به خود زيباست
سخن هاي عاشقانه اي، به هم بزنيم
قلم زندگي به دست دل است
زندگي را، بيا رقم بزنيم
سالكم، قطره ها در انتظار تواند
زير باران بيا قدم بزنيم