استفان هاوکينگ دانشمند مشهور بريتانيايي و ميلياردري روسي به نام يوري ميلنر براي يافتن پاسخ اين سوال که آيا در گوشه و کنار ديگر جهان نيز مي توان حيات را يافت، تلاشي جديد را آغاز کرده و ۱۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاري کرده اند.
گفته مي شود اين سرمايه گذاري بزرگترين اقدام در حمايت از مطالعات درباره حيات فرازميني خواهدبود كه تاكنون انجام گرفته است. طي اين پروژه 10 ساله قرار است سيگنالهاي ارسال شده از سوي ميليونها ستاره نزديك به زمين به دقت مورد بررسي قرار گيرند.
اين طرح ابتكاري 100 ميليون دلاري توسط گروه Breakthrough Initiatives در انجمن سلطنتي لندن ارائه شده است. هاوكينگ در جلسه معرفي اين پروژه گفت شايد جايي در ميان گيتي حيات بيگانه درحال نگريستن به نورهايي باشد كه از ما تابيده مي شود و از مفهوم آن نيز آگاه باشد. يا شايد نورهاي تابيده شده از سمت ما در ميان جهاني بيجان سرگردانند، فانوسهايي بي نام و نشان كه اعلام مي كنند جهان اينجا، روي يك تكه سنگ بزرگ حيات يافته است. در هر صورت پرسش بزرگ ديگري وجود ندارد، زمان آن فرا رسيده تا پاسخ آن را بيابيم و به جستجوي حيات فرازميني برخيزيم.
ما زنده ايم،هوشمنديم پس بايد بدانيم.
گروه علمي SETI كه پشتيباني از اين پروژه را به عهده دارند مي گويند اين طرح ابتكاري بزرگترين پژوهش علمي است كه تاكنون براي كشف نشانه هاي حيات فرازميني انجام گرفته است. قرار است در اين پروژه 10 برابر بيشتر از پروژه هاي ديگر آسمان را پوشش دهند و طيفهاي راديويي را با سرعتي 100 برابر بيشتر، اسكن كنند.
انجام اين پروژه به دسترسي به دو نمونه از بزرگترين تلسكوپهاي قدرتمند جهان، تلسكوپ گرين بنك و تلسكوپ پاركز نياز خواهد داشت. همچنين مردم عادي نيز مي توانند از طريق وبسايت پروژه SETI در يافتن سيگنالهاي حيات بيگانه با اين پروژه همكاري كنند.
منبع:همشهری آنلاین/ به کوشش:مهدی وفایی