با رعايت نکات زير می توان مصرف سوخت را بطور قابل ملاحظه اي کاهش داد:
1-سرعت، دشمن ميزان مصرف سوخت است . هر چه مقاومت دربرابرباد افزايش پيدا کندبه ميزان افزايش دو برابر ميزان مصرف سوخت است.به طور متوسط مصرف بنزين چنانچه سرعت از 96 کيلومترافزايش پيدا کند به ازاءهر8 کيلومترافزايش سرعت10درصد مصرف بنزين زيادمیشود.
2-باد تايرها همواره ميزان باشد . افت فشار تاير ها به ميزان 6پاندبر اينچ مربع میتواند ميزان مصرف بنزين را تا5درصدافزايش دهد.
3- مراقبت از موتور. به پيشنهادات شرکت سازنده در زمينه تعويض شمع، روغن وفيلترها توجه کنيد چون يک فيلتر مسدود شده از آلودگيها باعث افزايش مصرف سوخت به ميزان4 درصدمیگردد.
4-صندوق عقب اتومبيل را عاري از اشياء غیرضروری نماييد . با کاهش 45/5کيلو گرم وزن ميزان صرفه جوئي در سوخت به 3درصدمیرسد.
5-هوشيارانه تر رانندگي کنيد نه دشوار وسخت تر. درايام زمستان هنگامي که موتور سرد است به جاي اينکه در توقف کامل موتور را گرم کنيدسعي کنيد با سرعت آهسته و بدون آنکه فشاري به اتومبيل بيايد بلافاصله بعد از روشن شدن موتورآهسته حرکت کرده و اين کار را تا آنجا ادامه دهيدتا درجه حرارت موتور به حالت عادي برسد.
6-با تخت گاز کردن باعث صرفه جوئي در مصرف سوخت شويد . با باز کردن کامل دريچه گاز میتوانيد از اتلاف ناشي از پمپ کردن جلوگيري کنيد وبدين ترتيب راندمان مصرف سوخت راافزايش دهيداما دقت داشته باشيد که اين کاررا در دورهاي پايينتر از 2000 دور در دقيقه انجام دهيد.
7-بيرون کردن هواي داغ درون ماشين . در هواي داغ بعد از انجام رانندگي در يک مسير به طول1/5 الي 2 کيلومتربا پنجره هايي که باز هستند به منظورآنکه دماي داخل اتومبيل را به حد بيرون برسانيد سپس براي اينکه کمپرسورکولر به حداقل برسد دريچه هاي بيروني رابسته تا هوا در داخل چرخش پيدا کند آنگاه سيستم ارکانديشن را تا جاييکه میتوانيد تحمل کنيد افزايش دهيد.
8-نرم و روان رانندگي کنيد . از نصب سايه بان هايي که در بازار براي قرار دادن بر روي قسمت بالاي شيشه جلو به منظور جلوگيري از برخورد حشرات به آن نصب میکند پرهيز کنيد ويا بر روي شيشه عقب وهمينطوراز نصب بالچه وبادگيرهايي که باعث افزايش ميزان مقاومت در برابر بادمیشود به طور جدي اجتناب کنيد.
9-نمايش پولداري ندهيد. در موتور اتومبيل خود بنزيني را مصرف کنيد که گريد آن را کارخانه سازنده از نظر اکتان مشخص کرده باشد.
10-بيشتر با سرعت يکنواخت حرکت کنيد . هنگامي که در مسيرهاي هموار رانندگي میکنيد چنانچه اتومبيل شما مجهز به سيستم کنترل سرعت میباشدحتما از آن استفاده کنيد.چون کاهش وافزايش سرعت باعث افزايش مصرف سوخت میشود.
به قلم : مقداد پرتوي – نماينده مشتري