اگر می خواهید رویاهایتان محقق شود ضروری است که افراد بازنده را از زندگیتان حذف نمایید. اما افرادی که به سمت رویاهایشان در حرکت هستند، زندگی معنی و مفهوم خاصی برایشان دارد.
هنگامی که شما تبدیل به فرد رویاپردازی می شوید کاری که انجام می دهید این است که شروع به جداکردن خود از دیـگران می کنید. شما شروع کرده اید تا ویژگی خاصی را داشته باشید . تا زمانیکه شما پیرو دیگران هستید، تا زمانیکه یک مقلد باشید، هرگز بهترین مقلد دنیـــــــا نخواهید بود ولی می توانید بهترینی باشید که می توانید باشید. من از شمـــا می خواهم تا ارزش خودرادریابید. همه این موضوع را نخواهند دید، همه به شما ملحق نخواهند شد، همه نگرش شما را نخواهند داشت.
ضروری است بدانید شما فرد خاصی هستید. ضروری است که خود را با مردم هماهنگ کنید وآنها را به کار خود جذب کنید. افرادی که تشنه موفقیت هستند، افرادی که توقف ناپذیر و جسور هستند، افرادی که زندگی را همان طور که هست نمی پذیرند و افرادی کـــه بیشتر می خواهند.افرادی که با رویاهایشان زندگی می کنند برنده هستند. آنها با رویاهایشان پیوند خورده اند. افرادی که با رویاهایشان زندگی می کنند، افرادی هستند کـــه می دانند اگر قرار است که اتفاقی بیفتد، به آنها بستگی دارد.
اگر می خواهید که موفق تر باشید، اگر می خواهید کاری انجام دهید که قبلا هرگــــز انجام نداده اید. دومین چیزی کـه از شما می خواهم این است که روی عقیده خود سرمایه گذاری کنید. عقیده دیگران درباره ی شما نباید تبدیل به واقعیت زندگی شود. شما نباید زندگیتان را به شکل یک قربانی بگذرانید. حتی اگر با ناامیدی مواجه می شوید شما باید در درون خود به این موضوع ایمــــان داشته باشید که می توانم از عهده اش بر آیم!
حتی اگر دیگران این توانایی را در من نمی بینند من باید به خود ایمان داشته باشم!
مهم نیست که تا چه اندازه بد است یا چقدر بد می شود، من قصد دارم که انجامش دهم . شما می خواهید که به مرحله بعد
بروید، میخواهید نماینده مجلس شوید، می خواهید مهندس شوید یا دکتر! گوش کنید.شما به این سطح نمی توانید برسید، شما نمی توانید به آن سطح اقتصادی که می خواهید برسید تا زمانی که شروع به سرمایه گذاری روی خود و افکارتان نکنید.
شما کتاب نمی خوانیدمن از شما می خواهم تا به کتابخانه بروید. شهامت سرمایه گذاری بالایی داشته باشید. شجاعت تنها بودن را داشته باشید. شهامت صرف ساعت هایی برای شناختن خود را داشته باشید.
شما به دنیا آمده اید که کسی باشید که خود، خودتان را طراحی می کنید.
اگر هنوز دربارة رویای خود حرف می زنید. اگر هنوز دربارة اهداف خود صحبت می کنید و تاکنون هیچ کـــاری انجام نداده اید. فقط اولین قدم را بردارید.شما می توانید زندگی میلیون ها انسان را تحت تاثیر قرار دهید و دیگر دنیا همانند قبل نخواهد بود. هرگز اجازه ندهید که کسی رویای شما را بدزدد.اگر بارها و بارها وبارها شکست خوردید، دست رد به سینه تان زدند، اگر گفتند روی من حساب کن و دیگه از آنها خبری نشد؛ هرگز به خودتان نگویید این پایان کار است. به خودتان بگویید هنوز تمام نشده، آنقدر ادامه می دهم تا زمانی که پیروز شوم!
اگر از زندگی روزمره تان خسته اید ؛
اگر به دنبال یک اتفاق خاص می گردید ؛
اگر منتظر معجزه هستید.
به خودتان ایمان بیاورید.
و به آینده . . .
باور کنید دنیا جای جذابیست برای زندگی کردن ؛ اگر خودمان بخواهیم.
منبع:سایت رادیو ثروت
به کوشش:رضا حسینی/ واحد اداری پویاگستر