1- هرچه مي توانيد وسايل کمتري در ماشين خود بگذاريد. هرچه ماشين سبک تر باشد کمتر بنزين مصرف مي کند.
2- با سرعت نرانید. اگر با سرعت 90 کيلومتر در ساعت رانندگي کنيد مي توانيد 21 درصد بيشتر از زماني پيش برويدکه با سرعت 110 کيلومتر در ساعت مي رانيد.
3- طوري برنامه ريزي کنيد که مجبور نشويد براي به موقع رسيدن سريع رانندگي کنيد.
4- اگر بايد بيش از 30 ثانيه بايستيد نگذاريد ماشين درجا کار کند. براي کاهش مصرف سوخت بهتر است موتور را خاموش کنيد و بعداً دوباره آن را روشن کنيد.
5- فشار پايتان را روي پدال گاز تغيير ندهيد. سعي کنيد تاجايي که ممکن است با گاز يکسان برانيد.
6- باد چرخ ها را هميشه تنظيم کنيد؛ به خصوص وقتي هوا سرد مي شود يا در جاده با سرعت بالا مي رانيد حتماً براي تنظيم باد مراجعه کنيد.
7- تيک آف نکنيد. وقتي ماشين را روشن مي کنيد خيلي آرام پدال گاز را فشار بدهيد.
8- از ترمزهاي ناگهاني بپرهيزيد. هرجا که امکان دارد مثلاً در بعضي چراغ قرمزها از خيلي قبل پايتان را از روي گاز برداريد تا ماشين خود به خود و آرام آرام بايستد.
9- وسايل اضافي را که موجب ايجاد مقاومت در برابر بـاد مي شوند برداريد. مثلاً باربند يا باربند اسکي را در زماني که به آنها احتياج نداريد باز کنيد.
10- حواستان را جمع کنيد که حتماً پيش از حرکت ترمزدستي را بخوابانيد.
11- هيچ وقت پيش از خاموش کردن ماشين گاز ندهيد. اين کار هم موجب هدر رفتن بنزین مي شود و هم باعث فرسوده شدن سيلندرها.
12- پيش از راه افتادن و در مسيرهاي درون شهري به راديو پيام گوش بدهيد و وارد راه هايي که بسته يا پرترافيک است نشويد.
13- در باک بنزين خود را وارسي کنيد که خوب بسته بشود.
14- هرچه زودتر به دنده هاي سبک برويد. اگر ماشين دنده اتوماتيک داريد يک ثانيه زودتر پايتان را از روي پدال گازبرداريد.

15- تنظيمات ماشين را ماه به ماه وارسي کنيد تا زيادي سوخت مصرف نکند.
16- هرچندوقت يک بار ترمزهاي ماشين را وارسي کنيد و اگر لازم بود آنها را تنظيم کنيد. اگر ترمز کاملاً تنظيم نباشد مقاومت زياد و سوخت بيشتري مصرف مي شود.
17-موقع خريد خودرو تاجايي که نيازتان اجازه مي دهد سعي کنيد خودروي کوچک تري انتخاب کنيد. هرچه خودرو کوچـــک تر و بالطبع سبک تر باشد بنزين کمتري مصرف مي کند.
18- اگر در شهري با آب و هواي گرم زندگي مي کنيد خودرويي با رنگ روشن خريداري کنيد و تودوزي آن را هم روشن انتخاب کنيد تا نور و گرما را بازبتاباند. شيشه هاي مات نیز از گرم شدن داخل ماشين جلوگيري مي کند.
19- از لاستيک هاي راديال استفاده کنيد تا اصطکاک کمتري بين تاير و جاده ايجاد بشود.
20- موقع رانندگي بگذاريد چشمتان بيش از پايتان حرکت کند. از دور مراقب چراغ قرمزها و ساير موانع باشيد تا لازم نباشد يکباره ترمز بگيريد.
21- فرمان اتومبيل را ثابت نگه داريد البته تا جايي که ممکن است. هرقدر خط عوض کنيد و در عرض خيابان حرکت کنيد خودروي شما مسافت بيشتري مي پيمايد و بنزين بيشتري هم مي سوزاند.
22- باک ماشين را زيادي پرنکنيد چون ممکن است سرريز بشود يا در سربالايي هاي تند چکه کند.
23-زمستان ها لاستیک خودروي خود را بالاستیک هــاي يخ شکن جايگزين کنيد يا اينکه با کمترين برفي که آمد زنجير چرخ ببنديد. درغيراين صورت موتور ماشين بيشتر کــار مي کند و بنزين بيشتري مي سوزاند.
24- وقتي از دور مي بينيد که جاده سربالايي مي شود پيش از آنکه به آن برسيد سرعت بگيريد و وقتي روي شيب هستيد سرعت تان را همان اندازه حفظ کنيد. اگر در سربالايي گاز بدهيد بنزين خيلي زياد مصرف مي شود.
25- فيلتر هوا را زودبه زود وارسي کنيد و اگر کثيف بود آن را تعويض کنيد.اگر فيلتر هوا کثيف باشد جريان هوا به موتور مختل مي شود و بنزين بيشتري مي سوزاند.
26- ممکن است لاستيک هاي پهن و اسپورت به نظر زيبا باشند اما مقاومت حرکت و مصرف سوخت رابالا مي برند.
27-روغن ماشين را به موقع عوض کنيد. اگر روغن ماشين تميز باشد اصطکاک کمتري در موتور ايجاد مي شود و با مقدار ثابت سوخت مي توانيد يک تا دو درصد بيشتر برانيد.
28-وقتي نزديک مقصد موردنظرتان مي شويد در اولين جاي پارکي که ديديد پارک کنيد و به اميد پيدا کردن جاي پارک درست روبه روي مقصدتان در خيابان بالا و پايين نرويد. از کمي پياده روي ضرر نمي کنيد.
منبع:سایت خبری عصر ایران
به کوشش:حسین محمدی/ سرپرست نقلیه پویاگستر