بيست و نهم مهرماه روز ملی صادرات شناخته و معرفي شده است. تعيين يك روز از روزهاي سال براي صادرات ضمن ترويج فرهنگ صادرات در ميان توده مردم و تقدير از سربازان و ايثارگران جبهه اقتصادي، فرصتي براي تبادل افكار، شناخت گيرها و تنگناها و بررسي راهكارهايي براي رسيدن به هدف والاي جهش صادرات مي باشد.
ضمن ارج نهادن به تلاشهاي بازرگاناني كه در كار صادرات اهتمام مي ورزند و ماحصل تلاش خود و كاركنان شان را به بازارهاي جهاني عرضه داشته و سهم جمهوري اسلامي ايران را در عرصه رقابت اقتصادي افزايش مي دهند،روز ملی صادرات را مي بايست فرصت ارزشمندي تلقي كرد كه مباحث مربوط به صادرات بار ديگر مورد توجه مسؤولان و دستاندركاران امر قرار گيرد.
روز ملی صادرات مي بايست سمبلي براي ارج نهادن به تلاشهاي انجام شده از سوي صادركنندگان براي نفوذ و حضور در بازارهاي جهاني و زمينه اي براي گفت وگوي رودررو باشد. در غير اين صورت جامعه از تعقل گرايي دور مي ماند و فقط در عرصه تقديرگرايي باقي خواهد ماند و تغيير و تحول كه لازمه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است، هرگز به وقوع نخواهد پيوست.
در همين حال، توجه به يك نكته ديگر در عرصه مديريتي كشور ضروري است و آن سه مرحلة برنامه است.
برنامه ريزي، اجرا و نظارت. مرحله برنامه ريزي بدون تشكيل و فعال شدن ستادهاي برخورد عقايد و فكرسازي، نمي تواند كارآيي و قابليت اجرا داشته باشد. زيرا همواره شركتها، مؤسسات و سازمانها با دو عامل دروني و بيروني تاثيرگذار روبه رو مي باشند. عوامل دروني يا درون سيستمي، چنانچه برنامه هاي خود را بدون بررسي و تجزيه و تحليل منطقي از عوامل بيروني انجام دهد، به موفقيت دست نخواهد يافت.در مرحله اجرا، بسيج تمامي امكانات و بهره وري بهينه از آنها ضروري است و در همين حال نظارت در حين اجرا و پس از اجرا، مي تواند شناسايي دقيق موانع و مشكلات و راه كاريابي براي مقابله با آنها را تسهيل نمايد.
توسعه پايدار، آرماني ارزشمند براي تمام ملتها با هر نوع تفكر و جهان بيني است و دين مقدس اسلام نيز همواره بر آن تاكيد دارد. اگر مسلمان واقعي هستيم، بايد بپذيريم كه تفكر، عبادت است. دانشجويي و دانش خواهي وظيفه هر مسلمان است و شايسته سالاري پيام عاشوراي حسيني است.
مباني فكري در اسلام براي ايجاد تحول دوجانبه به مراتب از ديگر اديان وسيع تر و جامع تر است. آيه شريفه قرآن كريم است كه، خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد، مگر آنكه خود اقدام به تغيير نمايند. لذا براي دستيابي به آرمانهاي مقدس نظام جمهوري اسلامي، شناخت دقيق دين و برداشت صحيح از آيات و روايات مي تواند زمينه فكري مناسبي را در جامعه ايجاد كند كه از برخورد عقايد و فكرسازي، راه حل مشكلات و تنگناها به سهولت پيدا خواهد شد.روز ملي صادرات تنها دستمايه اي براي تفكر در اين زمينه، برخورد عقايد و فكرسازي براي رسيدن به جهش صادراتي است. از اين رو لازم است كه در ايجاد و تقويت تشكل هاي صادراتي، گفت وگوي بي پرده و صحيح براي سرعت بخشيدن به حركت صادرات، از سوي مسؤولان كشور و نيز دستاندركاران صادرات صورت پذيرد تا با مشاركت، همفكري و همدلي راهكارهاي منطقي و قابل اجرا شناسايي شود. آنگاه مي توان به برنامه ريزي ها،اجراي شايسته برنامه ها و دستيابي به اهداف اميدوار بود.
به قلم:جواد نیک مهر/ واحد بازرگانی پویاگستر