واضح است که وقتي ميبينيد دود از زير کاپوت بيرون مي آيدیا شايد شعله هايي مي بينيد، بايد خودرويتان را متوقف کنيد؛ ولي گاهي اوقات عيب و ايرادها به اين اندازه آشکار و واضح نيستند. هر راننده تازه کاري بايد چند نکته اصلي راياد بگيرد، چيزهايي از قبيل اين که خودرو چگونه کار مي کند، چطور سطح روغن و ساير مايعات را چک کنيم. شايد اولين ومهمترين چيزي که بايد ياد بگيريم اين باشد که هربارقبل از حرکت چه قسمت هايي را بايد بازديد کنيم.
اول: زير خودرو را نگاه بيندازيد؛ ببينيد آثــاري از نشت روغن مي بينيد يانه؟يک يا دو لک روغن نبايد زياد شمارا نگران کنند، ولي بايد هرچه زودتربه فکر پيدا کردن منشاء آنها باشيد؛ ولي اگــــرلکه هاي بزرگي به چشم مي خورند، پيش از شروع رانندگي بايد منشاء و علت روغن ريزي را مشخص کنيد. بهتر است يک دستگاه باد سنج در ماشين داشته باشيد تاکار کنترل فشارتايرها برايتان آسانتر باشد. اگرتايرها کمي کم بادباشند، مي توانيد جايي در مسيرآنها را باد بزنيد، ولي اگر تايرها زياد کم باد باشند بايد به فکر چاره ديگري بيفتيد.
دوم : چک کردن چراغ هاي جلو، چراغ ترمز و چراغ هاي راهنما نيز از ضروريات است. اگر يکي از دوستانتان با شما باشد انجام اين کار آسان تر است ولي به تنهايي نيز مي توانيد آن را انجام بدهيد. وقتي چراغ ها درست کار کنند، ايمني خودرو شما بـالامي رود و پليس نيزبين راه شما را متوقف نخواهد کرد. به چراغ هاي هشدار دهنده وآمپرهاي روي داشبردنگاهي بیندازيد تا مطمئن شويد همه چيز خوب کار مي کند. اگر قصد رفتن به يک سفر طولاني داريد، حتما آب و روغن خودرو راچک کنيد، از سالم بودن تاير زاپاس اطمينان حاصل کنيد. جک وساير آچارها نيز بايد سرجايشان باشند. اگر هنگام حرکت در جاده مشکلي برايتان پيش بيايد؛ بايد بدانيد در چه مواردي مي توانيد به راهتــان ادامه بدهيد و در چه مواقعي بايدخودروتان رامتوقف کنيد. بهتر است وقتي ترديد داريد خودرو را متوقف کنيد.
سوم: ديدن دود ياشعله يا استشمام بوي سوختگي؛گاهي اوقات، يک دود کوچک يااندکي بوي سوختگي چيزي نيست که باعث نگراني شما بشود. شايد چندقطره روغن روي لوله اگزوز داغ چکيده شده باشد ولي معمولا دود به معناي يک آسيب جدي براي خودرو و تهديدي براي ايمني شما محسوب مي شود. در اين گونه مواقع بهتر است کنار بزنيد و همه چيز رابازرسي کنيد. ديدن بخار معمولا به معناي اين است که مايع درون رادياتور در حال نشست کردن است. مقدار کمي بخار نشانه اين است که نشت مايع به آرامي صورت مي گيرد.در اين صورت مي توانيد به رانندگي ادامه بدهيد تازماني که خودتان را به يک تعميرگاه برسانيد، اين خطر وجود دارد که موتور جوش بياورد و آسيب زيادي به آن وارد شود. در اين صورت هزينه تعمير موتورنيز بسيار بالا خواهد رفت.در اين صورت بهتر است کنار بزنيد و همه چيز رابازرسي بکنيد.
چهارم: اگر تغييري ناگهاني در هندلينگ خودروي تان احساس مي کنيد ممکن است مشکلات زيادي وجود داشته باشد، از ترکيدن تاير گرفته تابريدن فرمان ونشت روغن هيدروليک فرمان، صرف نظر از اين که مشکل چه چيزي مي تواند باشد، بهتر است کنار بزنيد و علت آن راپيدا کنيد. اگر هنگام رانندگي چراغ دماي آب روشن شد،بايد بدانيد رانندگي بافشار روغن پايين ياموتوري که بيش از حد داغ شده باشد، ظرف چند لحظه مي تواند باعث وارد شدن خسارت جدي(و البته پـــــرهزينه) به خودرو شما بشود. اگرچراغ هاي هشدار دهنده دماي آب وفشار روغن روشن بشوند، مطلع نکنيد؛ کنار بزنيد وعلت آن را پيدا کنيد.
پنجم: اگر ديدتان محدود شده است بهتر است به رانندگي ادامه ندهيد ؛ ولي بعضي افراد به اشتباه اصرار برادامه مسير دارند علت محدود شدن ديد هرچه باشد، از يک رگبار ناگهاني گرفته تامه غليظ يا شکستگي شيشه جلو، بهتراست کنار بزنيد تاعامل محدود کننده ديد برطرف شود، شايد هم لازم باشد درخواست کمک کنيد. اگر يک نوشيدني داغ روي پايتان ريخت، فرزندانتان بيش از حد شلوغ کردند يايک زنبور يا پرنده از پنجره وارد شد، بهتر است کناربزنيد و پس از برطرف شدن هريک از اين مزاحمت هابه حرکت تان ادامه بدهيد.