ذهن انسان در هنگام تصميم گيري با توجه به تجربيات به دست آمده در گذشته راه حلي را انتخاب مي کند.اما رخدادهاي روزانه ماآنقدر گسترده است که ممکن است در کل تجربيات يک فردنگنجد، اينجا است که انتخاب وتصميم دشوار مي شود.هريک از همکاران شما هزاران تجربه گوناگون رالمس کرده اند امااز به اشتراک گذاشتن آنها خودداري مي کنند.دلايل مختلفي براي عدم مشارکت دربرخي از تيم ها وجود دارد اما مهمترين آن اين است که مديران آن گروه، نتايج مثبت تيم راحاصل تلاش وتدبير خودبرمي شمرند وهرگز تيم را در نتيجه کارسهيم نمي کنند واين امر باعث کاهش انگيزه کارگروهي در تيم مي شود.اگرهدفـــي در سر داريد قبل از هرچيزي به يک تيم نيازمنديد.مشارکت موجب مي شود فرهنگ سکوت از بين برود واحساس مالکيت در افراد و در نتيجه همه اعضاي تيم وکل مجموعه فراهم شود.چگونه مي توان فرهنگ مشارکت را ايجاد کرد؟
انسانها ذاتا به کساني علاقه نشان مي دهند که به حرف هاي آنهاگوش مي دهند. تصور کنيد در يک جلسه فردي از شما راجع به تصميمي نظر مي خواهد و در هنگامي که شمــاشروع به صحبت مي کنيد توجــه او به پيرامون شما جلب می شود ،اين احساس بي توجهي را به شما القا مي کند، حال تصور کنيد فردي که ازشمادرخواست همفکري کرده در هنگــام صحبت شما نکاتي را يادداشت مي کند ومجددباتوجهي بيشتر به شمــــا گوش مي دهد.اين امرموجب خلق ايده هاي جديدي درافکـار گوينده مي شود.
از همکارانتان تشکر کنيد. يکي از روش هاي ايجاد انگيــــزه مشارکت در تيم، تشويق و قدر داني از ايده هاي جديد است. برخي از سازمانهابه کساني که ايده ها ونظرات جديد وکــــــــاربردي را ارايه مي دهندارزش بیشتری می نهند.اين قدرداني موجب مي شود اعضاي تيم به رقابتي سالم براي ارايه ايده هاي جديد بپردازند. در چنين مواقعي اعضاي تيم حتي از افرادي خارج از گروه براي خلق ايده هاي جديد کمک مي گيرند.
افراد را در نتيجه تصميمات شريک بدانيد. به طور طبيعي افراد در انجام اموري که خود آنها صاحب ايده آن بوده اند جدي تر وپيگيرتر هستند. براي ايجاد انگيزه کــــار گـــروهي يکي از روش هاي ديگر آن است که اعضاي تيم را در نتيجه کار شريک کنيد و اين حس را به آنها انتقال دهيد که گويي کار مربوط به خود آنهاست. اين افراد با اين باورند که کار، نتيجه ايده خودشان است تمام تلاش خودرا براي پيشبرد آن هدف انجام مي دهند.
افراد جنجالي را از گروه خارج کنيد. طبيعت برخي از افراد تک رو و جنجالي است که البته به اين معنانيست که اين گونه افراد بايدحذف شوند بلکه در سازمان اموري است که فقط توسط اين افراد قابل اجرا است، اما رفتارهاي آنان در گروه بايد مهار شود چرا که حضور اين افراد باعث کاهش انگيزه کار گروهي و ايجاد رقابت هاي ناسالم خواهد شد و در نتيجه اعضاي ديگر، ياتيم را ترک خواهند کرد ياخنثي خواهند شد.رهبران تيم به خوبي مي دانند مديريت امري است انعطاف پذير و در بازه هاي زماني مختلف متدها و مدل هاي مختلف مديريتي بايد اجرا شود، بنابراين رهبران، سه خصلت را در خود پرورش مي دهند:
-طراحي برنامه اجرايي براي آينده
-تاثير گذاري بر ديگران به منظور پيشبرد اهداف مشترک
-پويايي و خلق راه هاي جديدتر
منبع: هفته نامه موفقیت به کوشش:حسین محمدی/ سرپرست نقلیه پویاگستر