درباره موفقيت هاي بيل گيتس و سبک کاري ويژه او، کتاب ها و مقالات مختلفي نوشته شده است. مقاله زير هم نيم نگاهي به ويژگي های سبک کاري او انداخته است:
1 – در مکان مناسب و زمان مناسب درست دست به کار بزن: گيتس اهميت معامله آی .بي . ام را تشخيص داد . او مي دانست که آن معامله مي تواند تاريخ کاربردکامپيوتر شخصي را دگرگون کند و او بيش از شش ماه به طور خستگي ناپذيري کارکرد تا شانس موفق بودن را به حداکثر برساند.
2- عاشق فن آوري باش:
يکي از مهم ترين جنبه هاي موفقيت مداوم مايکروسافت، دانش و آگاهي فني گيتس بوده است.
3- هيچ کس را زنداني خود مکن:
گيتس رقيب سرسختي است هر کاري که کرده برنده شده. به عنوان يک معامله گر، اين کار او را يک مذاکره کننده فوق العاده انعطاف ناپذير مي سازد.
4- افراد خيلی باهوش را استخدام کن:
گيتس هميشه اصرار داشته که شرکت به بهترين ذهن ها نياز دارد. در برخي جاها اين کار به عنوان نخبه گرايي محسوب شده و انتقادهايي را برانگيخته ولي اثرات مثبتي داشته است.
5- رمز بقا را فرا گير:
گيتس به راحتي مي پذيرد که رقبايش بيشتر نبردهاي بازرگـاني را به خاطر اشتباهات خودشان باخته اند.آنچه او به ويژه در آن مهارت دارد فرار از دام هايي است که ديگران در آن مي افتند .
6- جايگاه برتر را برگزين:
درک عميق او از فن آوري به عنوان يک شيوه منحصر به فرد از ترکيب کردن داده ها به او توانايي ويژه اي داده که روندهاي آتي را دريابد و استراتژي مايکرسافت را هدايت و راهنمايي کند . اين کار نيز مايه شگفتي در بين طرفداران مايکروسافت شده است.
منبع: عصر ایران به کوشش:ترمه حسینی/واحد اداری پویاگستر