سه استراتژي براي بيشتر کردن زماني که پيش رو داريد:
اینکه ما 168 ساعت زمان هفتگی خود را چگونه سپری می کنیم، تعیین می کند که با زندگی مان چه می کنیم. ما بايد هفته اي 56 ساعت بخوابیم و12ساعت هم به ترميم بدن خود بپردازيم؛ در نتيجه 100ساعت باقي مي ماند.اگر مادر هفته100ساعت وقت داشته باشيم.پس اضافه کردن 100دقیقه به هر روزمان همراه با تمرکز مي تواند به پيشرفتمان کمک بزرگي بکند و نتايج بزرگي رارقم بزند.روش هاي قطعي براي دستيابي به اين مهم وجود دارد.اطمينان دارم که متوجه مي شويد چقدر بيشتراز آنچه فکرش رامي کرديد،وقت تلف مي کنيد.
1-بايد ياد بگيريدامروز فرداهايتان را مديريت کنيد.اگر احساس مي کنيد بايد کاري رابه تعويق،قبل از کمال گرايي، کارايي را تمرين کنيد.در واقع مجبور نيستيد پيش از آنکه به راه حل هاي احتمالي فکرکنيد، تمام جزئيات آن مشکل راجلوي چشمتان بياوريد.
2-عادت هاي خود را به طور موثر کنترل کنيدتاآن هايي که وقتتان را هدر مي دهند،حذف شوند.در واقع الويت بندي و تفويض اختيار مقوله هاي بسيار مهمي هستند.به دنبال راهي براي خلق راه حل هاي دقيق و عالي باشيدوسعي کنيد کاري راانجام دهيدو همزمان به چند هدف دست پيداکنيد؛ مثلا در يک ماموريت کاري فرزندتان را هم با خود ببريد.به اين ترتيب زمان مفيدتري خواهيد داشت و بيشتر به نتايج دلخواه خــود دست مي يابيد.
3-از آنهايي که وقت و انرژي روزانه شما رامي گيرند،دوري کنيدو زندگي تان را از وجود افرادي که به کــارتان نمي آیند، وقتتان راهدرمي دهندوشمارا از هدفتان دور مي کنند،پاک کنيد.اگربتوانيد ياد بگيريدچگونه زمان خود را به صورت استراتژيک مديريت کنيد،چه ازنظر فردي وچه از نظرحرفه اي برنده خواهيد بود.
منبع : هفته نامه موفقیت به کوشش:ترمه حسینی/ واحد اداری پویاگستر