سلام، سلامي گرم و رسا و با عشق به همراهان ستاره دانايي ، سلامي پدرانه به آنان که هر روز بهتر از روز قبل و هر دقيقه با انگيزه تر از دقايق قبل به رسالت اصلي خود که خدمت به ميهن عزيزمان است مي پردازند. آرزو دارم هر کجا که هستيد پرانرژي به دنبال خلق ارزش هاي انساني و ايراني خود باشيد. بگذاريد از مهر برايتان سخن بگويم که مهر آفتاب است و آفتاب بخشنده و بخشندگي برجسته ترين نماد مهرباني است.
بگذاريد از زبان جبران خليل جبران برايتان بگويم: هنگامي که مهر شما را فرا مي خواند از پي اش برويد اگر چه راهش دشوار و ناهموار است و چون با شما سخن مي گويد او را باور کنيد. اگر چه صدايش روياهاي شما را برهم مي زند. زيرا که مهر در همان دم که تاج بر سر شما مي گذارد، شما را مصلوب مي کند، همچنان که مي پروراند، هرس مي کند. همچنان که از قامت شما بـــالا مي رود نازک ترين شاخه هايتان را که در آفتاب مي لرزند نوازش مي کند. بگذاريد مهر درياي مواجي باشد در ميان ساحل روحتان. مهر تصرف نمي کند و به تصرف در نمي آيد، زيرا که مهر بر پايه مهر استوار است.
فرزندان من مهرباني ساده است ساده تر از آن چه که فکرش را بکنيد کافي است به خودتان ايمان داشته باشيد و به معجزه مهر و دوستي اعتقاد داشته باشيد.
به قول احمد شاملو:
مهرباني را بکار
بالاي هر زميني .... و زير هر آسماني
و اگر جاي دانه هايي که کاشتي را فراموش کردي.
روزي باران
جايشان را به تو نشان خواهد داد.
تو نمي داني کي و کجا آن را خواهي يافت!
اما بي شک کــــار نيــــک هر جا که کاشته شود روزي به بار مي نشيند.
برترين وجه عشق و مهرباني که به ندرت تحقق و واقـــــعيت مي يابد، عشقي است که که مي توان آن را ايثار ناميد، يعني عشقي که با مقياس قابليت براي ايثار گري سنجيده مي شود و آن عشق به نوعي با عشقي که هدفش خير است و نيکي مقارن مي افتد.
مهربان که باشي بي آن که بخواهي بر پيشاني ات مهربان بودن آشکار خواهد شد. نگاهت برق دوست داشتني مي گيرد و اطرافيانت متوجه روان پاک و پرعشق تو مي شوند .
شما از طريق پاکي درون مي تواني در همان جايي که هستي به مرکز عالم تبديل شوي و شاهد باشي که کل کاينات گرد دل تو به طواف مي آيند.
اي كه ميپرسي نشان عشق چيست
عشق چيزي جز ظهور مهر نيست.
مهرباني کمال انسانيت است و هر قدر خلوص مهرباني مان بيشتر باشد خلوص انسانيت مان افزون مي گردد و چه الگوي زيبايي است مادر که اين گونه زيبا اوج مهربان بودن را به تصوير مي کشد و با مهرباني هاي بي منت با سرعت به سوي کمال حرکت مي کند.
در اينجا مي توانم از تاثير قلب و مغز و عقل و مهرباني بر رفتار و تصميم گيري هاي زندگي شخصي و شغلي افراد بگويم. در حال حاضر ثابت شده است که نقش احساسات و عواطف مثبت مانند بردباري، خوش بيني، آرمان خواهي، احساس عزت نفس و امثال آن در کنار عوامل منطقي مثل هوشمند بودن، تفکر، تحليل و نظير آن در موفقيت افراد موثر است.حتي برخي پژوهشگران نقش هوش عاطفي را تا هشتاد درصد و نقش هوش منطقي را تنها تا بيست درصد در اين امر دخيل مي دانند.
من مديران سازمان ها را به عاطفي کردن و انساني کردن محيط کار صنعتي ِخشک و بي روح براي موفقيت بيشتر در سازمان ترغيب مي نمايم.
اين ساحل خسته را تو پيدا کردی
اين موج نشسته را تو برپا کرد
من خاموش و خسته، خفته بودم ای يار
مرداب دل مرا تو دريا کردی
بياييد بيانديشيم که چگونه جامع صفات انساني شويم تا هميشه به عنوان الگويي اخلاق سرآمد جمع باشيم و راهنماي آيندگان و با انتخاب مسير درست سهم مان را براي ساختن وطن مان ايفا کنيم.
حقيقت اين است که مُهر مهرباني و درستي به محض پاک شدن باطن بر پيشاني آدم ها و در نگاه و صدا و رفتارشان ظاهــــر مي شود.
و در پایان شعری ازمولانا تقدیم شماعزیزان میکنم:
از محبت تلخها شيرين شود
وز محبت مسها زرين شود
ازمحبت دُردها صافي شود
وز محبت دَردها شافي شود
از محبت خارها گل مي شود
وز محبت سرکه ها مل مي شود
از محبت دار تختي مي شود
وز محبت بار بختي مي شود
از محبت سجن گلشن مي شود
بي محبت روضه گلخن مي شود
از محبت نار نوري مي شود
وز محبت ديو حوري مي شود
از محبت سنگ روغن مي شود
بي محبت موم آهن مي شود
از محبت حزن شادي مي شود
وز محبت غول هادي مي شود
از محبت نيش نوشي مي شود
وز محبت شير موشي مي شود
از محبت سُقم صحت مي شود
وز محبت قهر رحمت مي شود
از محبت مرده ، زنده مي شود
وز محبت شاه بنده مي شود
اين محبت هم نتيجه دانش است
کي گزافه بر چنين تختي نشست
به اميد روزي که عينک مهرباني همه ما نمره 20 باشد.
ایرج یزدان بخش