استفاده از وسايل نقليه داخل شهری مانند مترو و اتوبوس برای کم کردن بار ترافيک و آلودگي هواست. اين وسايل گرچه از نظر حمل ونقل ايمن هستند ولي مشکلي که دارند، انتقال آسان و سريع آلودگي و بيماری از فرد حامل ويروس يا باکتری به فرد سالم است. عفونت های منتقله از راه مترو يا اتوبوس معمولا عفوني هستند و در اثر تماس مستقيم با ويروس ايجاد مي شوند .

عفونت های منتقله چند نوع هستند .

انتقال ويروس سرما خوردگي

مترو و اتوبوس مکان هايي بسته هستند و ورود عوامل عفوني به اين مکان ها اجتناب ناپذير است. يکي از عوامل مهم انتقال عفونت، آلودگي دست هاست. اگر فردی دچار علائم تنفسي مانند سرفه و عطسه يا آبريزش بيني باشد و دستمال کاغذی هم نداشته باشد به طور ناخودآگاه هنگام سرفه يا عطسه دست خود را جلوی دهان مي برد. در اين هنگام دست فرد به ويروس آغشته مي شود و اگر به دستگيره و ميله های مترو دست بزند به راحتي ويروس ها را به جسمي که با آن تماس داشته انتقال مي دهد و در صورتي که فرد ديگری به اين ناحيه دست بزند ويروس را به بدن خود انتقال داده است، بنابراين بيماران با علائم تنفسي بايد از دست زدن به اشيا خودداری کنند و از ماسک های يک بار مصرف استفاده کنند تا از گسترش ويروس ها جلوگيری شود. نکته بسيار مهمي که به همه افراد توصيه مي شود اين است که وقتي از اتوبوس يا مترو استفاده مي کنند در اولين فرصتي که به آب و صابون دسترسي پيدا کردند، دست هايشان را به خوبي بشويند. ثابت شده اين کار باعث قطع زنجيره انتقال از فرد بيمار به فرد سالم مي شود.

انتقال عفونت های گوارشي

اگر افراد بعد از اجابت مزاج دست خود را به خوبي با آب و صابون نشويند و وارد مترو يا اماکن عمومي شوند و به جسمي دست بزنند يا با کسي دست بدهند آلودگي را به راحتي به ديگران انتقال خواهند داد. در اين بيماری ها هم اثبات شده که شستن دست ها با آب و صابون زنجيره انتقال عفونت را مي شکند.

انتقال عفونت های قارچي

عفونت های قارچي در اماکني که رطوبت زيادی دارند و نور آفتاب هم وجود ندارد به خوبي رشد و تکثير پيدا مي کنند. پس مي توان گفت مترو محيط مناسبي برای عفونت های قارچي است. توصيه مي کنم افرادي که به عفونت قارچي مبتلا هستند، مراقب ديگران باشند، دست های خود را مدام با آب و صابون بشويند، دستکش دست کنند و سعی کنند تا حد امکان به جايي دست نزنند تا بيماريشان کاملا بهبود پيدا کند.

انتقال بيماری از طريق مواد غذايي

در متروها شاهد فروشنده های دوره گردی هستيم که مواد خوراکی با خود دارند. اين مواد عمدتا آلوده و غير استاندارد هستند مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. مواد خوراکي غير استاندارد ممکن است باعث مسمويت شود. پيشنهاد مي کنيم که مسئولان متروها از ورود فروشنده های دوره گرد جلوگيری کنند. مسافران نيز بايد از خريدن مواد خوراکی داخل مترو به خصوص اگر بدون بسته بندی هم باشند صرف نظر کنند. مردم بايد مواد غذايي را از فروشگاه های معتبر تهيه کنند. همچنين اگر در مترو مواد غذايي مصرف مي کنند حتما مراقب تکه هايي که در مترو ريخته مي شود باشند چون تکه های غذايي فسادپذيرند و آلودگي ايجاد مي کنند.

وقتي افراد از اتوبوس يا مترو استفاده مي کنند، بايد در اولين فرصت دست هايشان را با آب و صابون به خوبي بشويند. استفاده از ژل های حاوی الکل که در داروخانه ها فروخته مي شود نيز برای مواقعي که به آلوده بودن محيط يا دستگيره ها شک کرده ايد، مفيد است و آلودگي را تا حد زيادی از بين مي برد.

توصيه به مسافران مترو

ژل های حاوی الکل در داروخانه ها فروخته مي شود. بهتر است اين ژل ها را تهيه کنيد و در کيف خود نگه داريد. هرگاه به آلوده بودن محيط يا دستگيره ها شک کرديد، مقداری از آن را روی دست بريزيد. ژل، آلودگی را تا حد زيادي از بين مي برد.

منبع: هفته نامه سلامت، شماره 514