نوشتن ميتواند در کاهش وزن و کاهش فشار رواني بسيار موثر باشد.

 

تحقيقات زيادي انجام شده تا روشن شود که آيا يادداشت هاي روزانه در کاهش درد، وزن و حتي کاهش فشار رواني شديد نقش دارند . به اعتقاد يک روان شناس : " امکان دارد نوشتن تغييراتي را در دستگاه دفاعي بدن با واکنش نسبت به فشار روحي پديد آورد و سبب بهبود روابط ما گرديده و توانايي مان را در کنار آمدن با فشار رواني زياد کند .

اين روان شناس دريافت که نوشتن در مورد يک رويداد دردناک ، باعث کاهش درد بيماران مبتلا به روماتيسم مفصلي مي گردد . در پژوهش هاي ديگر نيز اين نتايج به دست آمده است :

1-   کاهش وزن : معلوم شده است که تنظيم فهرست کاملي از مواد غذايي مصرفي در طول روز به افراد در کم کردن وزنشان کمک مي کند . پژو هشگران اعتقاد دارند که اين يادداشت ها باعث مي گردند که مردم از ميزان مصرف کالري و جذب چربي روزانه خويش آگاه شوند و وقتي بدانند در طول روز چه مقدار مي خورند ، آن گاه آسان تر مي توانند وزنشان را مهار کنند .

2-   خواب خوب : استادان دانشگاه تمپل در بررسي هاي خود به مقايسه دو دسته از زنان پرداختند . زنان گروه نخست که پيرامون رويدادهاي بد زندگي مطالبي نوشته بودند بر عکس دسته دوم  دچار سر درد ، مشکلات خواب و افسردگي کمتري شده بودند .

3-   مبارزه با بيماري : طبق برخي تحقيقات افرادي که در باره حوادث تنش زا مي نويسند کمتر به مراکز درماني مراجعه مي کنند .

4-   کاهش فشار روحي : دانشگاه پزشکي شيکاکو ، دسته اي از بيماران سرطاني را مورد بررسي قرارداد . اينان روزانه 20 دقيقه در مورد بيماري شان نوشتند . اين تحقيق نشان داد که اين افراد در طي 6 ماه پس از نوشتن ،  فشار رواني کمتري داشتند .

 

منبع : ريدرز دايجست