امروز ، كمي درباره بزرگ ترين موهبت خداوند ، يعني قدرت خرد با شما صحبت مي كنم . بزرگ ترين وجه تمايز انسان با ساير موجودات ، قدرت تفكر است . حتماً شما هم با افرادي روبرو شده ايد كه به جاي بهره گيري از اين

نعمت بزرگ ، به قدرتِ تفكر اعتقادي ندارند و براي موفقيت ها و يا شكست ها به دنبالِ يك عامل بيروني مي گردند. اين گروه با پراكندنِ بذرهاي نا اميدي و با ترويج افكار منفي، جامعه را به سمت يأس و دلمردگي مي برند.

اما حقيقت اين است كه توانگريِ افراد و جوامع، حالتي ذهني است كه هر فرد و جامعه اي آن را با افكارِ خود ايجاد مي كند. مسلماً با نشستن و خيال پردازي، نمي توان موفق يا ثروتمند شد. دانشمندان بر اين باورند كه واقعيت هر فرد، طرحِ شكل گرفته از افكار او است و اين واقعيت با افكار و اعمالِ افراد هماهنگي دارد.

افكار ما ، قدرتِ خاصِّ خود را دارند. اگر بتوانيم اين افكار را درك كنيم و آن را به طور مناسب به كار بنديم، نتايج بهتري در زنديگ خواهيم داشت. افكار ما و اعمالِ ما دست به دستِ هم، پديده اي را ايجاد مي كنند، كه ما آن را زندگي مي ناميم. افكار مثبت ، زندگي مثبتي ايجاد مي كنند، كه براي ما مواهب ارزش مندي را به ارمغان خواهد آورد و افكار منفي درست همين كار را در جهتِ منفي انجام مي دهند. يك زندگي عبث، محصولِ افكار ناسالم است.

براي كسي كه افكار خود را براي رسيدن به هدفي روشن، توانمند كرده است، بيهوده نشستن و خيال پردازي، دشوار است. افكار توانمند، او را به عمل وا مي دارد و سبب مي شود براي رسيدن به اهدافش تلاش كند. حقيقت اين است كه ما خود واقعيت مان را خلق مي كنيم و هيچ كس به جايِ ما اين كار را انجام نمي دهد.

ديگران به طور محدود در زندگي ما دخالت دارند. در مرحله اول آن ها بدون اجازه و تمايل ما قادر به انجام اين كار نيستند. افكار مثبتي كه از طرف ديگران به سوي ما مي آيند نيز تنها با اجازه خودمان مي توانند بر ما اثر كنند و اين زماني است كه ما در حالت پذيرش قرار داريم و مايل به دريافت كمك از شخص يا جايي هستيم.

اگر بدانيد چگونه افكارتان را وادار كنيد در خدمت شما باشند، به بهترين وجه در زندگي عمل خواهيد كرد. وقتي به درگاه خداوند دعا مي كنيد بايد اين را طلب كنيد كه توان جامه عمل پوشاندن به رؤياها و آرزوهايتان را به شما عطا كند.

شما چه نوع ذهني داريد؟ چه نوع افكاري به ذهنتان آمد و شد مي كند؟ تا چه حد مي توانيد آن ها را تحت كنترل داشته باشيد؟ ما نيازمند روشي براي سازماندهي ذهن و افكارمان هستيم. ذهن شما با اتاق هايي كه در خانه داريد، چندان متفاوت نيست. همان طور كه اتاق هاي خانه خود را تميز و مرتب نگه مي داريد، بايد ذهن خود را هم با استفاده از افكار سازنده ، تميز و سازمان يافته نگه داريد.

مي دانيد كه تمام كارهايي را كه ما در زندگي خودمان انجام مي دهيم، ابتدا در ذهن مان و به صورت افكار شكل مي گيرند.  اگر خوب تصميم گيري كنيم و براي تحقق تصميمات مان تلاش كنيم، اين افكار موجوديت پيدا مي كنند. در غير اين صورت ، آرزوهايمان به صورت كارهاي نيمه تمام باقي خواهد ماند.

قوانينِ مربوط به ذهن، خيلي شبيه قوانين فيزيكي هستند. وقتي كه پديده ي جديدي را ايجاد مي كنيم، در واقع انرژي خود را از يك حالت به حالت ديگر و يا از شكلي به شكلِ ديگر تبديل مي كنيم. در انجام كارها، ما در واقع با انرژي و توانِ خود تجارت مي كنيم.

موفقيت يا شكستِ ما بستگي به تجارت موفقيت آميز اين انرژي ها دارد. پيش از آن كه انتظار موفقيت را داشته باشيم، بايد انرژي و توان مان را خرج آن ها كنيم.

يك ذهنِ پويا مي تواند همكاري ديگران را نيز به دست آورد. اين كار را نمي توانيم با تحميلِ افكارمان بر ديگران انجام دهيم. رسيدن به اين خواسته با سازگارتر و پذيراتر كردنِ خودمان انجام خواهد شد. ممكن است هزاران نفر در استخدامِ ما باشند، اما نتوانيم از افكرا مثبتِ آن ها استفاده كنيم. استفاده از افكار مثبت ديگران وقتي امكان پذير است كه آن ها خودشان تمايل به اين كار داشته باشند. موفقيت در يك كارِ گروهي، در حقيقت همكاري افكار مجموعِ آن گروه است.

ما با قدرت افكارِ مثبتِ خود، مي توانيم جهتِ مشخصي به تلاش هايمان بدهيم و با تقويت تلاش هاي صورت گرفته، افكارمان را بمرحله واقعيت برسانيم. اين مكانيسمي است كه در پشتِ پرده هر موفقيتي قرار دارد.

نكته ديگر، برنامه ريزي است. آن چه به عنوانِ برنامه ريزي مي شناسيم، در واقع يك عملكرد ذهني است، كه طي آن، ما با انرژي موجود در افكارمان يك تصويرِ ذهني به پروژه مي دهيم و خود را براي ادامه سفر آماده مي كنيم.

 

از آن چه گفتم ، اين گونه نتيجه گيري مي كنم كه افكارِ ما سرمايه هاي حقيقي، سرچشمه همه امكانات، اقدامات و ماده خامي هستند كه به واسطه ي آن توانايي و انرژي خود را آماده مي كنيم. براي ساختن موفقيت آميز هر چيز در دنيايِ واقعيت، بايد آن را در ذهنِ خود به گونه اي موفقيت آميز بنا كنيم. هر كس كه پيش از اقدام به انجام كاري به طور روشن و با اطمينان درباره ي آن بيانديشد، شانس بيشتري براي موفقيت در زندگي خواهد داشت. انسان به طرق بيشمار و با استفاده از افكارش مي تواند واقعيتي را كه حقيقتاً به آن مايل است، تجربه و خلق كند . اين يك واقعيت است:

ما همان چيزي هستيم كه تصور مي كنيم و باور داريم .

 

انتخاب  از: ابراهيم براز