از بيل گيتس پرسيدند از تو ثروتمندتر هم هست؟
در جواب گفت بله فقط يک نفر. پرسيدندچه کسي؟

 

در جواب گفت :"سالها پيش زماني که از اداره اخراج شده بودم و تازه انديشه‌ي طراحي مايکروسافت را در ذهنم پي ريزي مي‌کردم، در فرودگاهي در نيويورک قبل از پرواز، چشمم به نشريه ها و روزنامه ها افتاد. از تيتر يک روزنامه خيلي خوشم آمد، دست در جيبم بردم که روزنامه را بخرم ديدم که پول خُرد ندارم و خواستم منصرف شوم که ديدم يک پسربچه سياه پوست روزنامه فروش وقتي اين نگاه پر توجه مرا ديد گفت اين روزنامه مال خودت بخشيدمش به خودت ،بردار.
گفتم آخه من پول خُرد ندارم گفت: مهم نیست. براي خودت .بخشيدمش به خودت.
سه ماه بعد بر حسب تصادف توي همون فرودگاه و همون سالن پرواز چشمم به يک مجله خورد دست به جيبم بردم وباز ديدم پول خُرد ندارم باز همان پسربچه گفت: اين مجله را بردار برای خودت، گفتم پسرجان چند وقت پيش يک روزنامه به من بخشيدي. هر کسي بياد اينجاوتو دچار اين مسئله شوی چنین کاری میکنی؟!

پسره گفت: بله. من دلم ميخواهد ببخشم از سود خودم مي بخشم.
اين جمله و نگاه پسر در ذهن من ماندبا خودم گفتم خدايا اين بر مبناي چه احساسي اين طورحرف می زند.
زماني که به اوج قدرت رسيدم تصميم گرفتم اين فرد را پيدا کنم و گذشته را جبران کنم.
گروهي تشکيل دادم بعد از 19 سال گفتم که برويد و کسی را که در فلان فرودگاه روزنامه مي فروخت ، پيدا کنيد. يک ماه و نيم مطالعه کردند و متوجه شدند يک فرد سياه پوست است که الان دربان يک سالن تئاتراست. واو رابه اداره دعوت کردند .
ازاو پرسيدم مرا مي شناسي. گفت: بله، جناب عالي آقاي بيل گيتس معروفيد که دنيا ميشناسدتان.
سالها پيش زماني که تو پسربچه بودي و روزنامه مي فروختي ...و ماجرا را تعریف کردم.
گفت که طبيعي است. اين حس و حال من است.
گفتم: مي داني  با توچه کار دارم، ميخواهم محبتي که به من کرده اي را جبران کنم.
گفت: چگونه؟
گفتم :هر چيزي که بخواي به تو مي دهم.
گفت :هر چي بخواهم به من ميدهي؟
گفتم :هرچي که بخواي.
گفتم :
من به 50 کشور آفريقايي وام داده ام به اندازه تمام آنها به تو مي بخشم.
گفت :آقاي بيل گيتس نميتواني جبران کني.
پرسيدم :چرا؟

پسر سياه پوست گفت: فرق من با تو در اين است که من در اوج نداشتنم به تو بخشيدم ولي تو در اوج داشتنت ميخواهي ببخشي و اين چيزي را جبران نميکند.
بيل گيتس ميگوید:" همواره احساس ميکنم ثروتمندتر از من کسي نيست جز اين جوان 32 ساله سياه پوست!"