چاپ

سـلام، سلامي به گرماي خورشيد تابستان.سلام بر شما که آبي ترين مخلوقات آسمانيد. با تقديم يک دنيا اميد، زيبايي و عشق به حضورتان سخن دوست اين شماره را آغاز مي کنم. به فرزندانم در تحريريه ستاره دانايي هم خداقوتي مي گويم که مصمم مانند گذشته سخت مشغول معماري و مهندسي هستند تا به سهم خودشان در استحکام بناي رفيع دانايي و توانايي ملي ايفاي نقش نمايند.
چه کسي مي خواهد من و تو ما نشويم؟
خانه اش ويران باد !
من اگر ما نشوم، تنهايم
تو اگر ما نشوي ، خويشتني
از قديم گفته اند زمان طلاست و سرمايه ارزشمندي است اما تمام شدني است و تنها کساني که از لحظه لحظه اين سرمايه در راه سعادت و بهروزي خويش بهره مي گيرند در آينده و در بخش هاي پاياني عمر خود گرفتار حسرت برگذشته نخواهند شد.در دنياي انساني هيچ چيز مهم تر و باارزش تر از زمان نيست و زمان تنها سرمايه اي است که مي توان از طريق آن همه چيز به دست آورد ولي لحظه اي از آن را نمي توان دوباره بازگرداند.
فرزندان من تنها با مديريت زمان و در واقع مديريت بهينه زمان مي توان به خواسته ها و آرزوهاي خود رسيد. موفقيت ها و شکست ها مرهون استفاده از طلاي ناياب زمان است . به قول حافظ:
بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين
کاين اشارت ز جهان گذران ما را بس
نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان
گر شما را نه بس اين سود و زيان ما را بس دولت صحبت آن مونس جان ما را بس
از در خويش خدا را به بهشتم مفرست
که سر کوي تو از کون و مکان ما را بس
حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافيست
طبع چون آب و غزلهاي روان ما را بس
شايديکي از پارامترهاي موفقيت در گروه ما استفاده درست اززمان است .هميشه معتقد بودم بعضي از دزدان زمان، جلسات بي فايده و طولاني، کارهايي که مي بايست به ديگران محـــول شوند اما براي انجام شخصي آن ها اصرار مي کنيم، بي برنامگي و فقدان برنامه ريزي منسجم و ناتواني در گفتن واژه” نه” است .
فرزندان من هميشه بايد در زندگي هدف داشته باشيم اگر بدانيم دوست داريم به کجا برسيم در افزايش اميد به شدت تاثير گذار است.تلاش وکوشش يکي از عوامل ديگر است .
فـــرد ي که دست از کارو کوشش بردارد نااميدي به سراغ او مي آيد .چه بسا افرادي که در رفاه اجتماعي به سر مي برند و جزءاقشار پردرآمد هستند اما هيچ اميدي نسبت به اين زندگي ندارند.
ذهن ما باغچه است
گل در آن بايد کاشت
و نکاري گل من
علف هرز در آن مي رويد
زحمت کاشتن يک گل سرخ
کمتر از زحمت برداشتن هرزگي آن علف است
گل بکاريم بيا
تا مجال علف هرز فراهم نشود
بي گل آرايي ذهن
نازنين
هرگز آدم ، آدم نشود
در جامعه فعلي بعضي از افراد به جاي تعيين آرمان و هدف مشخص به اشتباه خروج از وضعيت موجود را به عنوان آرمان برمي گزينند و اين خطرناک و به معني افول آرمان است. نبودن در شــــــرايط فعلي بدون داشتن هيچ آرماني کشش خلاق نمي تواند ايجاد کند.
زندگي باراني است
که سراسيمه کدورت ها را مي شويد
و پيامش پاکي است
زندگي دوستي بال کبوترها
با پرواز است
زندگي ديدن ياسي است
که از خانه همسايه به تو مي خندد
و تو باور داري
که نگاهش خوشبوست
زندگي کلبه امني ست
که احساس در آن پنهان است
و هزاران سال است
که نگاه نگرانش
زپس پنجره کوچک اين کلبه امن
بيرون را مي کاود
زندگي احسان است
و تبسم به زلال آبي است
که درون دل آن حوضچه
جا خوش کرده است
زندگي دهکده کوچک و زيبا و نجيبي ست
پر از آبي ها
پر از سبزي ها
مهر ورزيدن ها
زندگي يعني عشق
و نسيم و رويا
در سکوتي زيبا
شادي و مسرت واقعي در زندگي وقتي ميسر است که منجر به تعيين و نهادينه کردن مقصود و هدفي در زندگي باشد . ضمن اين که بايد بدانيم اظهار شکايت از اوضاع نتيجه اي نخواهد داشت.
به قول خانم پروين اعتصامي:
خوش آن رمزی که عشقی را نوید است
خوش آن دل کاندر آن نور امید است
وعزيزانم بدانيد سه چيزرا در زندگي هيچگاه نبايد از دست داد:
اميد ، صلح ، صداقت
ایرج یزدان بخش/مدیر عالی گروه صنعتی پارت لاستیک