1- به اهداف بزرگ بينديشيد.
(طرح کوچک را کنار بگذاريد و طرحهاي بزرگ را در نظر بگيريد و هدف خود را بالا ببريد)دانيل بارنهايم
براي زندگي خود اهدافي بزرگ انتخاب کنيد. هدفهاي کوچک و بی ارزش گر چه دست يافتنی اند، ولي راضیکننده نيستند. واضح است که هدف عالي و بزرگ به تلاش و کوشش بسيار نياز دارد اما دستاورد اين تلاش کم نخواهد بود.
بلندپروازي در انتخاب هدف، همراه با بررسي و مطالعه ي دقيق هرگز ضرري به دنبال نخواهد داشت.
اگر میخواهيد در کارهايتان ممتاز و برجسته باشيد، به طور خستگي ناپذير تلاش کنيد، کمتر بخوابيد و بيکار نباشيد، زيرا در صدر قرار گرفتن و ممتاز بودن، مستلزم همتي والاست. همه ي ما میتوانيم جزء بهترينها باشيم، به شرطي که بخواهيم. با تمام وجود بخواهيد و اين خواست دروني و قلبي را همواره تکرار کنيد. آن وقت مشاهده خواهيد کرد که کارها به خودي خود به موفقيت ميرسند.
2- آيا هوش و استعداد در موفقيت تأثير دارد؟
(با استعداد متوسط امّا پشتکاري بيش از اندازه به هر چه بخواهيد، میرسيد. پشتکار هميشه جايگزين استعداد شده است) باکستون
اگر هوش واستعدادي سرشار داشته باشيم و آن را درست به کار گيريم، به يقين راه رسيدن به موفقيت و کاميابي بر ما هموار خواهد شد اما اگر در کارها جديت به خرج ندهيم بياستعدادترين افراد مصمم و با اراده نيز از ما پيشي خواهند گرفت.
فقدان استعداد با عواملي همچون: مقاومت، سختکوشي، نظم، دقت و صبر و شکيبايي قابل جبران است.
اين حقيقت که توان بالقوه ي مغز چندين برابر عملکرد آن است و هيچ انساني نتوانسته به تمامي از هوش خود بهره گيرد بارها به صور گوناگون مطرح شده است. علم امروز با استفاده از اطلاعات به دست آمده در زمينه ي عملکرد سيستم مغزي به اين نتيجه رسيده که هر کسي قادر است به گونه اي مفيد قواي فکري خويش را به کار اندازد.
بخاطر داشته باشيم، کار ذهن حفظ کردن نيست بلکه بدست آوردن ارتباط بين موضوعات گوناگون است.
3- آيا شانس و اقبال در موفقيت دخيل است؟
(طالع و اقبال با گنجینه هاي خود به استقبال کساني میرود که با اعتماد به نفس و جرأت بسيار در جستجوي حق خویش اند.) هيلر ويلمن
شانس و اقبال به معناي استفاده ي به جا از فرصتهاي پيش آمده است. اگر چشم بينا و گوش شنوا نداشته باشيم و از هوش و ذکاوت و نيروي تصمیمگيري خود استفاده نکنيم، چگونه میتوانيم شانس را در آغوش کشيم؟ بايد همواره جوياي شانس باشيم و با فراست و تيزبيني به فرصتهايي که زندگي در اختيارمان میگذارد، پرو بال دهيم. «شانس» به معناي توانايي درک موقعيتها و انتخاب بهترينهامیباشد.
کساني که معتقدند زندگي در مسير مخالف خواستهها و آرزوهايشان حرکت میکند، در اشتباه هستند. زندگي با کسي سرجنگ و نزاع ندارد. تصادف ناگوار گر چه در زمان رسيدن به هدف وقفه ايجادمیکند، امّا هرگز به نفس هدف خللي وارد نمیسازد. نيچه فيلسوف و انديشمند بزرگ اين مطلب را به زيبايي بيان کرده است:
(دنيا نه مخالف با انسان و نه موافق با او، بلکه بيطرف است)
4- خواستن، توانستن است.
(خواستن نه به معناي ميل داشتن، آرزو کردن و اميدوار بودن، بلکه به معناي عمل کردن ا ست)مثل انگلیسی
براي موفقيت در زندگي، بايد با همه ي وجود و به گونه اي خلاق در جستجوي آرزوي قلبي خويش باشيم و تمام قواي ذهني خود را برهدفمان متمرکز سازيم. بايد براي غلبه بر مشکلات خود را آماده سازيم.
هميشه اين را به خاطر داشته باشيد که اگر بخواهيد و عمل کنيد، بدست خواهيد آورد. در زندگي فعل توانستن و خواستن را چند بار صرف کنيد.
منبع:کتاب تکنولوژي و مهندسي فکر/به کوشش:مسعود سطوتی/شرکت پویاگستر