شرکت آلماني خودروسازي آئودي که اخيراً سوخت ديزلي بدون کربني را ابداع کرد که از آب، دیاکسيد کربن و منابع انرژي پايدار به دست میآمد، اکنون خبر از توليد سوختي ترکيبي میدهد که با کمک ذرت توليدمیشود.
آئودي پيش تر اعلام كرد ميزان توليد سوخت بدون كربنش را به روزانه 160 ليتر خواهد رساند و به زودي از آن براي به حركت درآوردن خودروي آئودي A8 استفاده خواهدكرد. اكنون اين شركت سوخت تركيبي پاك و بدون فرآوردههاي نفتي ابداع كرده كه آن را اي- بنزين ناميده است. اين سوخت جديد كه توسط شركت همكار آئودي، گلوبال بيوانرژي توليد شده، برپايه تبديل گلوکز ذرت به گاز ايزوبوتان توليد میشود.
اين گاز كه معمولا از آن در سیستمهاي خنکكننده استفاده میشود، يكي از اساسیترين محصولات صنعت پتروشيمي نيز به شمار میرود. سالانه بيش از 13 ميليون تن از اين گاز از نفت استخراج شده و در توليد انواع مختلفي از سوخت، پلاستيك و الاستومرها استفاده میشود. باا ینهمه شركت گلوبال بيوانرژي گاز ايزوبوتان را به سوختي با كيفيت و بدون سرب تبديل كردهاند. اين گاز در مرحله بعدي تحت فرايند تصفيه قرار گرفته و به شكل مايع ذخيره میشود. بخشي از آن به آلمان انتقال داده میشود تا به سوخت ايزواكتان تبديل شده و از آن بنزيني 100 اكتاني به دست بيايد.
اكتان واحد ميزان فشاري است كه سوخت پيش از احتراق میتواند تحمل كند، اگرچه اكتان پایینتر براي موتورهاي ديزلي مناسب است، اما اكتانهاي بالاتر براي موتورهاي بنزيني مناسبتر بوده و هرچه اين عدد بالاتر برود، كارآيي سوخت افزايش پيدا میكند.
تيم توليدكننده اين سوخت میگويند سوخت ايزواكتان آنها را میتوان به عنوان مكملي براي سوختهاي پاك كنوني مورد استفاده قرار داد تا به كارآيي آنها افزوده شود و يامیتوان به تنهايي از آن به عنوان سوخت استفاده كرد. از آنجايي كه اين سوخت داراي بنزن و سولفور نيست، بسيار پاك میسوزد.
شركت آئودي و گلوبال بيوانرژي قصد دارند در مرحله بعد براي توليد انبوه اين سوخت راهكاري انديشيده و فرآيند توليد را به اندازهاي بهبود ببخشند تا به هيچ ماده جانبي به جز آب، هيدروژن، دیاكسيد كربن و نور خورشيد براي توليد اين سوخت نيازي نداشتهباشند.
منبع:ساينس آلرت/به کوشش:مهدی وفائی