غرامت دستمزد وجهي است که از سوي سازمان تامين اجتماعي به بيمه شدگاني که به سبب بيماري و يا آسيب هاي ناشي از حادثه به طور موقت قادر به کار نيستند پرداخت مي شود. براي دريافت اين غرامت، بيمه شده بايد شرايطي داشته باشد و با ارائه مدارک مثبته استحقاق خود را ثابت نمايد و با طي مراحلي وجه غرامت را دريافت دارد. غرامت دستمزد ايام بيماري ضمن آن که حمايتي از بيمه شده است، به نوعي حمايت سازمان از کارفرمايان هم محسوب مي شود تا در ايام بيماري کارفرما متحمل پرداخت حقوق به بيمه شده نگردد.
شرايط دريافت غرامت دستمزد ايام بيماري
جهت دريافت غرامت دستمزد ايام بيماري، بيمه شده بايد داراي شرايط زير باشد:
1-متقاضي در زمره بيمه شدگان ا ختیاري و مستمري بگيران از کارافتاده جزئي نباشد( منظور اين است که رابطه بيمه اي او با سازمان تامين اجتماعي برقرار باشد) و نياز به استراحت پزشکي توسط پزشک معالج و پزشک معتمد تاييد شده باشد.
2-رابطه بيمه اي بيمه شده با سازمان قبل از نياز به استراحت برقرار بوده باشد و يا در مرخصي بوده باشد.
3-در زمان دريافت غرامت دستمزد ايام بيماري، به کار ديگري اشتغال نداشته باشد، زيرا هدف از اين حمايت ، استراحت بيمار مي باشد تا هر چه زودتر درمان شده و به کار خود بازگردد. بنابراين در صورت اثبات اشتغال در اين دوران اين غرامت قطع و بازپس گرفته مي شود.
4-غرامت دستمزد ايام بيماري در زمان استراحت پزشکي مورد نياز کارگران مشمول بيمه اجباري ساختماني و رانندگان بيمه شده طرح بيمه درون شهري در صورتي پرداخت مي شود که در اثر حوادث ناشي از کار بيمه شده نياز به استراحت داشته باشد.
نکته1 : اين غرامت در صورتي که بيمار به کار ادامه دهد قابل پرداخت نيست.
نکته2 : اين غرامت براي بيمه شدگان اختياري و حرف و مشاغل آزاد قابل پرداخت نيست.
نکته3 :بيمه شده نبايد در ايام بيماري بازخريد شده ، استعفا داده و يا اخراج شده باشد زيرا در هريک از موارد فوق حق بيمه او پرداخت نخواهد شد و رابطه او با سازمان قطع مي گردد.
نکته 4: بيمه شده با تشخيص کميسيون پزشکي از کار افتاده کلي شناخته نشده باشد زيرا به از کار افتادي کلي غرامت دستمزد ايام بيماري تعلق نمي گيرد.
نکته5 : پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شده، مادامي که بيمه شده قادر به کار باشد و مراجع پزشکي سازمان هم اين امر را تاييد کنند ادامه نخواهدداشت.
مدارک مورد نياز دريافت غرامت دستمزد ايام بيماري :
1-دفترچه درماني بيمه شده که داراي اعتبار باشد.
2- اصل استراحت پزشکي که پزشک معالج صادر کرده و مهمور به مهر پزشک باشد.
3- تاييديه مراجع پزشکي:
الف) تا يک هفته در يک نوبت و حداکثر 15 روز در سال توسط پزشک معالج
ب ) از 15 تا 61 روز توسط پزشک معتمد
ج ) از 61 تا 120 روز توسط شوراي پزشکي
د ) 120روز به بالا توسط کميسيون پزشکي
منبع:کتاب آنچه بیمه شدگان باید بدانند/به کوشش:آتنا طوسیان