یکی از دیدگاه های مدیریت عالی گروه صنعتی پارت لاستیک توجه به فرزندان و آینده سازان این مجموعه بوده است و ما این مهم را برای فرزندان همکارانمان در اندیشه خود داشته ایم و پرورانده ایم.
بر آن شدیم، در شوق آغاز این بهار تحصیلی همراهشان باشیم. به همین سبب طی مراسمی برای تمامی مقاطع تحصیلی لوازم التحریر و یا بن خرید به این عزیزان اهدا گردید.
باشد که ما با این گوهرهای جوان و فرزانه،سهمی ارزشمند در آیندهو تداوم صنعتی شدن و اشتغال پایدار کشور عزیزمان داشته باشیم.