براي شروع يک کـــار جديد جوانان اول بايد ايده را پيدا کنند. ايده اي که اساس و بنيانش علاقه است وبعد بر اساس علاقه ببينند امکانش هست یا نه .سخت کوشي و درستکاري جزء اولين قدم هاي رسيدن به موفقيت است.
موفق بودن اغلب به اين معني است كه از كساني كه به اهداف خود رسيده اند بياموزيم. براي هر کارآفرين، داشتن الگو و راهنما يک شانس و موفقيت عالي محسوب میشود اما همه به يك منتور دسترسي ندارند. اگر شما هنوز راهنمای کسب وکار شخصي خود را پيدا نکرده ايد در اين مقاله 20 نکته کاربردي از کارآفرينان جوان و الهامبخش براي شما ارائه شده است كه به شما براي شروع كمك میكند.
1- خود را به چالش بكشيد. ريچارد برانسون می گويد بزرگترين انگيزه او اين است که خود را به چالش بكشد. او زندگي را مانند يک دوره تحصيل دانشگاهي بلندمدت تصور میکند که در آن هر روز چيزهاي جديد بياموزد. شما نيز میتوانيد!
2- کاري را انجام دهيد که به آن اهميت می دهيد. در اين مساله هيچ شکي نيست که شروع يک کسب وکار زمان زيادي نياز دارد. استيو جابز عنوان کرده است که تنها راه براي داشتن رضايت از زندگي شخصي و فردي اين است که به کاري بپردازيد که يقينا به آن ايمان داريد.
3- ريسک پذير باشيد.ما هرگز نمیتوانيم شاهد نتيجه و خروجي تلاشهايمان باشيم، بدون آنکه شروع به کاري کرده باشيم. جف بزوس، موسس آمازون بيان کرده است بهتر است اين نکته را بدانيم که نبايد از شکست احساس پشيماني کرد ولي واقعا بايد از عدم تلاش احساس پشيماني و شرمساري کنيد. 4- به خود ايمان داشته باشيد. جمله معروف هنري فورد اين است؛ «چه شما فکر کنيد که میتوانيد کاري را انجام دهيد يا نمیتوانيد آن را انجام دهيد، دقيقا درست فکر کرده ايد». وقتي ايمان داريدمیتوانيد موفق شويد دقيقا راههايي را براي رسيدن به موفقيت و کنار زدن موانع پيدا خواهيد کرد و اگر فکر کنيد که نمیتوانيد پس شما صرفا بهانهايي پيدا خواهيد كرد.
5- چشم ا نداز داشته باشيد. موسس و مديرعامل شرکت Tumblr بيان کرده است کـــارآفرين کسي است که يك چشم انداز و آرزوي رسيدن به آن را دارد. درتمام مواقع يك چشم انداز واضح و مشخص داشته باشيد.
6) افراد خوب پيدا کنيد. ريد هافمن، بنيانگذارlinkedin اشاره کرده است که سریع ترين راه براي اينکه خودتان را تغيير دهيد اين است که به كساني كه پيشتر در راهي بودهاند كه شما میخواهيد باشيد، متکي شويد.
7- با ترسها روبهرو شويد. غلبه کردن به ترس آسان نيست، اما بايد انجام شود. آريانا هافينگتون کارآفريني صاحبنام و نويسنده معروف آمريکايي-يوناني و يکي از بنيانگذاران و سردبير فعلي هافينگتون پست، در اين باره میگويد: بیباکي مانند يک ماهيچه است و هرچه بيشتر كار كند قويتر خواهد بود. 8- اقدام کنيد. جهان پر از ايدههاي بزرگ است، اما موفقيت تنها با عملي کردن اين ايدهها به وجود میآيد. والت ديسني گفت که سادهترين راه براي شروع، ترك حرف و آغاز عمل است و به درستي که اين براي موفقيت شما لازم است.
9- زمان. هيچکس بلافاصله به موفقيت نمیرسد و همه در آغاز، يک تازهکار هستند. همانطور که استيو جابز عاقلانه اشاره کرده است: «اگر شما با دقت به همه چيز نگاه کنيد، پي ميبريد بسياري از موفقیتهاي یک شبه زمان زيادي طول كشيده است.» از اينكه از زمان در شركت خود سرمایهگذاري كنيد، نترسيد.
10- انرژي خود را مديريت كنيد نه زمان را. انرژي شما نحوه استفاده شما از زمان را محدود میكند، پس هوشمندانه آن را مديريت كنيد.
11- يک تيم بزرگ بسازيد. هيچکس در يک کسب و کار به تنهايي موفق نمیشود و حتي کساني که تنهايي تلاش كردهاند به يك تيم بزرگ خواهند باخت. تيم بزرگ خود را تشكيل دهيد تا موفقيت خود را تقويت كنيد.
12- اشخاص مناسب استخدام كنيد. هنگامي كه تيم خود را ساختيد، شخصيتها و ارزشهاي خود را استخدام كنيد. شما هميشه میتوانيد مهارتهايي را به اشخاص آموزش دهيد اما شما نمیتوانيد ارزشهاي کسي را متناسب با شرکت خود تغيير دهيد و اين واقعيت است.
13- براي افزايش سرمايه خود برنامهريزي کنيد. ريچارد هاروک، يك سرمایهگذار خطرپذير، اين توصيه را براي کارآفرينان آينده دارد ومیگويد: «افزايش سرمايه هميشه بسيار سختتر از آن چيزي است كه شما میانديشيد و معمولا زمان بيشتري میبرد. پس براي آن برنامه داشته باشيد» 14- اهداف خود را بشناسيد. رايان آليس، يکي از بنيانگذاران iContact اشاره کرده است که هدف نهايي در ذهن شما، هر روز تضمين میکند که با کار و تلاش کردن به سمت هدف خود رفته و به آن برسيد. هر روز بايد اهداف خود را در ذهن مرتب کرده و مدام آنها را به خود يادآور شويم.
15- از اشتباهات درس بگيريد. بسياري از کارآفرينان به اين اشاره دارند که اشتباهات ما بهترين معلم براي ما هستند. زماني که شما از اشتباهات خود درس بگيريد حتي اگر در ابتدا شکست خورده باشيد به موفقيت نزديکتر و به سوي آن حرکت میکنيد. 16- مشتري خود را بشناسيد. ديو توماس، بنيانگذار Wendey شناختن مشتري را يكي از سه عامل موفقيت از نظر خود میداند. آنهايي را كه بهتر میتوانيد به آنان خدمت دهيد را بشناسيد و سپس شما قادر به ارائه راهحلهايي كه آنان نياز دارند، خواهيد بود.
17- از شكايات بياموزيد. بيل گيتس گفته است که ناراضیترين مشتري شما بزرگترين منبع يادگيري براي شما است. اجازه دهيد که مشتريان ناراضي به شما يادآور شوند که حفرههاي خدمات شما چيست.
18- براي پولي که مشتريان میدهند از آنها بپرسيد. شما بايد بهطور مستقيم از مشتريان خود بازخورد بگيريد و سپس به آنچه آنها میگويند با دقت گوش کنيد.
19- عاقلانه خرج کنيد. وقتي که شما پولي را درکسب وکار خود خرج میکنيد مراقب باشيد که اين خرج کردن عاقلانه باشد. خرجكردن سرمایهها براي كارهاي احمقانه و تمام كردن پولها بسيار ساده است.
20- صنعت خود را بشناسيد. توني هسيه، بنيانگذار زاپوس میگويد: «بازيهايي که آنها را نمیفهميد انجام ندهيد حتي اگر ببينيد که افراد زيادي مشغول پول درآوردن از آن هستند. به راستي که درک شما از صنعت، کليدي براي داشتن موفقيت است.»
اين 20 راهنمايي از كارآفريناني كه پيشتر به موفقيت رسيدهاند، میتواند شما را بسيار سادهتر در راه موفقيت قرار دهد.
به کوشش:دکتر عبد ا... یزدان بخش/شرکت پارت لاستیک