دومین دوره رقابت کتابخوانی با معرفی داستان کوتاه
هاگوراسان برگزار شد.
نفرات برتر:
خانم مريم بهنام - بازرگانی
خانم بتول فتحی - صنايع
آقای مسعود زارعی - مالی
و همچنين از بين تمام شرکت کنندگان به نفرات زير به قيد قرعه
جوايزی اهدا گرديد:
خانم مليحه خمر - نماينده مشتری
آقای حميدرضا شهباز زاده - توليد
آقای محسن خروشان - نت

 

سومین دوره رقابت کتابخوانی با معرفی دو داستان کوتاه
(بازی ) و (آینه) برگزار شد.
نفرات برتر :
- آقای مسعود زارعی - واحد مالی
- آقای امير محمدی اسکندری - واحد تکميل
- آقای سلمان زارعی - واحد تکميل
آثار شايسته تقدير :
- خانم وجيهه کاظميان
- خانم سميه بيهقيان
- خانم نيکزاد فيروزآبادی
با مساعدت مديريت محترم کارخانه جناب آقای مهندس کريمی نژاد، جوايز و هدايای نفرات برتر اين دوره در محل کتابخانه توسط سرکارخانم يزدانبخش اهدا گرديد.
جناب آقای مسعود زارعی - واحد مالی پوياگستر؛ جايزه نقدی خود را به انجمن نيکوکاری مهندس شادی يزدانبخش اهدا کردند.