امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دومين کتاب محمدرضا حيدرپور شامل مجموعه ای از داستان های کوتاه منتشر شد.

محمدرضا حيدرپور: « اين نوشته ها همانگونه که اعتقاد قلبی و انديشه ای من است
هيچگونه قالبی نيز ندارد و نمی توان بر آن ها نام داستانک، داستان کوتاه و ...گذاشت
و يا شايد هم بشود گذاشت... ! »