آدم هاي بـــزرگ درباره ايده ها سخن مي گويند.

آدم هاي متـوسط درباره چيزها سخن مي گويند.

آدم هاي کوچک پشت سر ديگران سخن مي گويند.

 

 

آدم هاي بــــــزرگ درد ديگران را دارند.

آدم هاي متـوسط درد خودشان را  دارند.

آدم هاي کوچک بـــــــــي درد هستند.

 

آدم هاي بــــــزرگ عظمت ديگــــــــران را مي بينند.

آدم هاي متوســــــط به دنبـــــال عظمت خود هستند

آدم هاي کوچک عظمت خود را در تحـقير ديگران مي بينند.

 

آدم هاي بــزرگ به دنبال کسب حکمت هستند.

آدم هاي متوسط به دنبال کسب دانش هستند.

آدم هاي کوچــک به دنبال کسب سواد هستند.

 

آدم هاي بزرگ به دنبال طرح پرسش هاي بي پاسخ هستند.

آدم هاي متوسط پرسش هـــايي مي پرسند که پاسخ دارد.

آدم هاي کوچک مي پندارند که پاســـخ همه پرسش هــا را مي دانند.

 

آدم هاي بـزرگ به دنبال خلق مسئله هستند.

آدم هاي متوسط به دنبال حل مسئله هستند.

آدم هاي کوچک مسئـــــــــله نـــــدارند.

منبع: کتاب (روز را خورشيد مي سازد، روزگار را ما)

به کوشش: وحید فرهمند/کارشناس تضمین کیفیت عایق خودرو توس